адыгабзэ » босниябз   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [devedeset i sedam]

Veznici 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [devedeset i sedam]

Veznici 4

Click to see the text:   
адыгабзэbosanski
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. On j- z----- i--- j- t-------- b-- u-------.
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. On j- j-- o----- i--- j- v-- b--- k----.
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. On n--- d----- i--- s-- s- d---------.
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. Te------- b-- u-------. U----- t--- o- j- z-----.
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. Po----- j- v-- k----. U----- t--- o- j- j-- o----.
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. Mi s-- s- d---------. U----- t--- o- n--- d----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. On v--- a---- i--- n--- v------ d------.
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. On v--- b--- i--- j- u---- k------.
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. On v--- b----- i--- j- p----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. On n--- v------ d------. U----- t--- o- v--- a---.
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. Ul--- j- k------. U----- t--- o- v--- b---.
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. On j- p----. U----- t--- o- v--- b-----.
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. On- n- n----- r---- m----- i--- j- s--------.
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. On- n- i-- d------ i--- i-- b-----.
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. On- k----- a--- i--- n--- n----.
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. On- j- s--------. U----- t--- n- n----- r---- m-----.
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. On- i-- b-----. U----- t--- n- i-- d------.
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. On- n--- n----. U----- t--- o-- k----- a---.