адыгабзэ » каталанский   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [noranta-set]

Conjuncions 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [noranta-set]

Conjuncions 4

Click to see the text:   
адыгабзэcatalà
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. Es v- q----- a------ e----- q-- l- t-------- e----- e-----.
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. Es v- q----- t-- i q-- j- e-- t---.
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. El- n- v- v---- t-- i q-- e-- h----- c----.
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. La t-------- e----- e-----. T-- i a---- e- v- q----- a------.
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. Ja e-- t---. T--------- e----- e- v- q-----.
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. En- h----- c----. T--------- e-- n- v- v----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. En---- q-- n- t- p----- d- c------- c-------.
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. En---- q-- l- c-------- e--- c------ d- g--- c------- m--- r---------.
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. En---- q-- e--- b-------- v- e- b--------.
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. No t- p----- d- c------. T--------- c-------.
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. La c-------- e--- c------ d- g--. T--------- c------- m--- d- p-----.
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. Es-- b-------. T-- i a---- v- e- b--------.
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. No t---- f---- e----- q-- h- e-------.
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. (E---) n- v- a- m---- e----- q-- l- f- m--.
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. (E---) c----- u- c---- e----- q-- n- t- d-----.
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. El-- h- e-------. T-- i a---- n- t---- u-- f----.
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. (A e---) l- f- m--. T-- i a---- n- v- a- m----.
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. No t- d-----. T-- i a---- e- c----- u- c----.