адыгабзэ » чехыбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

+ 17 [sedmnáct]

+ V dome

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [sedmnáct]

V dome

Click to see the text:   
адыгабзэčeština
Мыр тиунэ. To-- j- n-- d--. +
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Na---- j- s------. +
ЧIыунэр – ычIэгъ. Do-- j- s----. +
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Za d---- j- z------. +
Унэ Iупэм урам щыIэп. Př-- d---- n----- ž---- c----. +
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Ve--- d--- j--- s-----. +
   
Мыр сифэтэр. To-- j- m-- b--. +
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Ta-- j- k------ a k-------. +
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Ta- j- o----- a l------. +
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Do----- d---- j--- z------. +
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Al- o--- j--- o-------. +
Непэ жъоркъ. Dn-- j- h----. +
   
Тэ унэшхом тэкIо. Jd--- d- o------. +
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Je t-- p------ a k-----. +
ШъукъэтIысых! Po----- s-! +
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Ta- s---- m-- p------. +
МодыкIэ систерео щыт. Ta- s---- m--- s----- v--. +
Телевизорыр кIэкъэпс. Ta t------- j- ú---- n---. +