адыгабзэ » чехыбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [sedmnáct]

V dome

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [sedmnáct]

V dome

Click to see the text:   
адыгабзэčeština
Мыр тиунэ. To-- j- n-- d--.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Na---- j- s------.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Do-- j- s----.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Za d---- j- z------.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Př-- d---- n----- ž---- c----.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Ve--- d--- j--- s-----.
   
Мыр сифэтэр. To-- j- m-- b--.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Ta-- j- k------ a k-------.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Ta- j- o----- a l------.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Do----- d---- j--- z------.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Al- o--- j--- o-------.
Непэ жъоркъ. Dn-- j- h----.
   
Тэ унэшхом тэкIо. Jd--- d- o------.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Je t-- p------ a k-----.
ШъукъэтIысых! Po----- s-!
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Ta- s---- m-- p------.
МодыкIэ систерео щыт. Ta- s---- m--- s----- v--.
Телевизорыр кIэкъэпс. Ta t------- j- ú---- n---.