адыгабзэ » чехыбз   ЕджапIэм


4 [плiы]

ЕджапIэм

-

4 [čtyři]

Ve škole

4 [плIы]

ЕджапIэм

-

4 [čtyři]

Ve škole

Click to see the text:   
адыгабзэčeština
Тэдэ тыщыI? Kd- j---?
Тэ еджапIэм тыщыI. Js-- v- š----.
Тэ урокхэр тиIэх. Má-- v--------.
   
Мыхэр кIэлэеджакIох. To j--- ž---.
Мыр кIэлэегъадж (бзылъфыгъ). To j- u-------.
Мыр класс. To j- t----.
   
Сыда тшIэрэр? Co d-----?
Тэ теджэ. Uč--- s-.
Тэ бзэр зэтэгъашIэ. Uč--- s- j----.
   
Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ. Já s- u--- a-------.
О испаныбзэр зэогъашIэ. Ty s- u--- š--------.
Ащ (хъулъфыгъ) нэмыцыбзэр зэрегъашIэ. On s- u-- n------.
   
Тэ французыбзэр зэтэгъашIэ. My s- u---- f----------.
Шъо итальяныбзэр зэшъогъашIэ. Vy s- u---- i------.
Ахэм урысыбзэр зэрагъашIэ. On- s- u-- r----.
   
Бзэхэр зэбгъэшIэныр гъэшIэгъоны. Uč-- s- j----- j- z-------.
Тэ цIыфхэр къыдгурыIонхэу тыфай. Ch---- r------ l----.
Тэ цIыфхэм тадэгущыIэнэу тыфай. Ch---- m----- s l----.