адыгабзэ » чехыбз   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [devadesát sedm]

Spojky 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [devadesát sedm]

Spojky 4

Click to see the text:   
адыгабзэčeština
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. Us---- a----- t-------- h---.
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. Zů---- j----- a----- b--- u- p----.
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. Ne------- a----- j--- b--- d--------.
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. Te------- b-- z------. P----- u----.
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. By-- u- p----. P----- j---- z-----.
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. Do------- j--- s-. P----- n-------.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. Ač---- n--- ř------- p------ ř--- a---.
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. Ač---- j- n------ j--- r-----.
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. Ač---- j- o----- j--- n- k---.
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. Ne-- ř------- p-----. P----- j---- a----.
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. Je n-----. P----- j--- r-----.
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. Je o----. P----- j--- n- k---.
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. Ne---- n---- ž---- m----- a----- v----------.
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. Ne--- k l------ a----- m- b------.
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. Ku---- a---- a----- n--- ž---- p-----.
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. Vy---------. P----- n----- n---- ž---- m----.
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. Má b------. P----- n---- k l-----.
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. Ne-- p-----. P----- k----- a---.