адыгабзэ » датыбз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

+ 61 [enogtres]

+ Ordenstal

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [enogtres]

Ordenstal

Click to see the text:   
адыгабзэdansk
Апэрэ мазэр – щылэ. De- f----- m---- e- j-----. +
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. De- a---- m---- e- f------. +
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. De- t----- m---- e- m----. +
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. De- f----- m---- e- a----. +
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. De- f---- m---- e- m--. +
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. De- s----- m---- e- j---. +
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Se-- m------ e- e- h---- å-. +
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, ja----- f------- m----, +
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. ap---- m--- j---. +
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. De- s------ m---- e- j--i +
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. De- o------ m---- e- a-----. +
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. De- n----- m---- e- s--------. +
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. De- t----- m---- e- o------. +
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. De- e------ m---- e- n-------. +
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. De- t----- m---- e- d-------. +
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. To-- m------ e- e- å-. +
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, ju--- a------ s--------, +
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. ok------ n-------- d-------. +