адыгабзэ » датыбз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [enogtres]

Ordenstal

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [enogtres]

Ordenstal

Click to see the text:   
адыгабзэdansk
Апэрэ мазэр – щылэ. De- f----- m---- e- j-----.
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. De- a---- m---- e- f------.
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. De- t----- m---- e- m----.
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. De- f----- m---- e- a----.
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. De- f---- m---- e- m--.
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. De- s----- m---- e- j---.
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Se-- m------ e- e- h---- å-.
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, ja----- f------- m----,
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. ap---- m--- j---.
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. De- s------ m---- e- j--i
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. De- o------ m---- e- a-----.
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. De- n----- m---- e- s--------.
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. De- t----- m---- e- o------.
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. De- e------ m---- e- n-------.
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. De- t----- m---- e- d-------.
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. To-- m------ e- e- å-.
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, ju--- a------ s--------,
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. ok------ n-------- d-------.