адыгабзэ » датыбз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2


88 [тiокiиплiырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

+ 88 [otteogfirs]

+ Modalverbernes datid 2

88 [тIокIиплIырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [otteogfirs]

Modalverbernes datid 2

Click to see the text:   
адыгабзэdansk
Сэ сишъао нысхъапэм рыджэгу шIоигъуагъэп. Mi- s-- v---- i--- l--- m-- d-----. +
Сэ сипшъашъэ футбол ешIэнэу фэягъэп. Mi- d----- v---- i--- s----- f------. +
Сишъхьагъусэ (сишъуз) шахмат къыздешIэнэу шIоигъуагъэп. Mi- k--- v---- i--- s----- s--- m-- m--. +
   
СикIалэхэр къэкIухьакIо кIонхэу фэягъэхэп. Mi-- b--- v---- i--- g- e- t--. +
Ахэмэ унэр къызэIахынэу фэягъэхэп. De v---- i--- r---- o- p- v-------. +
Ахэр гъолъыжьынхэу фэягъэхэп. De v---- i--- g- i s---. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) щтыгъэ ышхы хъущтгъагъэп. Ha- m---- i--- s---- e- i-. +
Ащ (хъулъфыгъ) шоколад ышхы хъущтгъагъэп. Ha- m---- i--- s---- c--------. +
Ащ (хъулъфыгъ) конфет ышхы хъущтгъагъэп. Ha- m---- i--- s---- b------. +
   
Сэ зыгорэ сшIоигъон сыфитыгъ. Je- m---- ø---- m-- n----. +
Сэ джанэ къызыфэсщэфыжьын сыфитыгъ. Je- m---- k--- e- k----. +
Сэ шоколад конфетыр сштэн сыфитыгъ. Je- m---- t--- e- s----- f---- c--------. +
   
О къухьэлъатэм тутын ущешъонэу уфитыгъа? Må--- d- r--- p- f----? +
О сымэджэщым пивэ ущешъонэу уфитыгъа? Må--- d- d----- ø- p- s--------? +
О хьакIэщым хьэр зыдипщэнэу уфитыгъа? Må--- d- t--- h----- m-- p- h-------? +
   
Гъэпсэфыгъом кIэлэцIыкIухэр бэрэ урамым тетынхэу фитыгъэх. I f----- m---- b------ b---- l---- u--. +
Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. De m---- l--- l---- i g-----. +
Ахэр бэрэ щысынхэу фитыгъэх. De m---- b---- l---- o---. +