адыгабзэ » эсперанто   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

+ 97 [naŭdek sep]

+ Konjunkcioj 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [naŭdek sep]

Konjunkcioj 4

Click to see the text:   
адыгабзэesperanto
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. Li e--------- k------ l- t--------- e---- ŝ------. +
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. Li a------ r----- k------ j-- m-------. +
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. Li n- v---- k------ n- f----- r--------. +
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. La t--------- e---- ŝ------. L- t---- e---------. +
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. Ja- m-------. L- t---- a------ r-----. +
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. Ni f----- r--------. L- t---- n- v----. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. Kv----- l- n- h---- s-------------- l- s-----. +
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. Kv----- l- v--- g-------- l- r----- v------. +
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. Kv----- l- e------ l- b-------. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. Li n- h---- s-------------. L- t---- s-----. +
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. La v--- g-------. L- t---- r----- v------. +
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. Li e-----. L- t---- b-------. +
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. Ŝi n- t----- l------ k------ ŝ- s-----. +
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. Ŝi n- v------ k--------- k------ ŝ- h---- d-------. +
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. Ŝi a----- a---- k------ ŝ- n- h---- m----. +
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. Ŝi s-----. Ŝ- t---- n- t----- l------. +
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. Ŝi h---- d-------. Ŝ- t---- n- v------ k---------. +
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. Ŝi n- h---- m----. Ŝ- t---- a----- a----. +