адыгабзэ » испаныбз   Зыгорэм кIэлъэIун


74 [тiокiищрэ пшiыкiуплiырэ]

Зыгорэм кIэлъэIун

-

+ 74 [setenta y cuatro]

+ pedir algo

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
Сшъхьац къысфыкIэупхъухьан плъэкIыщта? ¿P---- (u----) c------- e- p---? +
МыкIэко дэдэу, хъущтмэ? No d-------- c----- p-- f----. +
ТIэкIу нахь кIакоу, хъущтмэ. Un p--- m-- c----- p-- f----. +
   
Сурэтхэр зэжъугъэзэфэн шъулъэкIыщта? ¿P---- (u----) r------ l-- f----? +
Сурэтхэр дискым тетых. La- f---- e---- e- e- C- / d---- c-------. +
Сурэтхэр фотоаппаратым дэлъых. La- f---- e---- e- l- c-----. +
   
Сыхьатыр бгъэцэкIэжьын плъэкIыщта? ¿P---- (u----) r------ e- r----? +
Апчыр къутагъэ. La l---- e--- r---. +
Батарейкэр тIысыгъэ. La p--- e--- d---------. +
   
Джанэм ут тешъудзэн шъулъэкIыщта? ¿P---- (u----) p------- l- c-----? +
Гъончэджхэр шъуукъэбзын шъулъэкIыщта? ¿P---- (u----) l------ l-- p---------? +
Щырыкъухэр зэкIэшъудэжьын шъулъэкIыщта? ¿P---- (u----) r------ l-- z------? +
   
Сырныч шъуиIа? ¿P---- (u----) d---- f----? +
Сырныч е нэмыкI машIо зэрэхагъанэрэ шъуиIэна? ¿T---- (u----) c------- o u- e---------? +
Тутынстафэхэр зэратакъорэ шъуиIэна? ¿T---- (u----) u- c-------? +
   
Сигарэ уешъуа? ¿F--- (u----) p----? +
Тутын уешъуа? ¿F--- (u----) c----------? +
ЛулэкIэ тутын уешъуа? ¿F--- (u----) e- p---? +