адыгабзэ » эстоныбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

+ 17 [seitseteist]

+ Kodus

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [seitseteist]

Kodus

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Мыр тиунэ. Si-- o- m--- m---. +
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Ül---- o- k----. +
ЧIыунэр – ычIэгъ. Al- o- k-----. +
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Ma-- t--- o- a--. +
Унэ Iупэм урам щыIэп. Ma-- e-- e- o-- t------. +
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Ma-- k----- o- p---. +
   
Мыр сифэтэр. Si-- o- m--- k-----. +
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Si-- o- k--- j- v--------. +
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Se-- o- e------ j- m----------. +
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Vä------ o- l----. +
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Ku-- a---- o- l----. +
Непэ жъоркъ. Tä-- o- k---. +
   
Тэ унэшхом тэкIо. Me l---- e-------. +
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Se-- o- d----- j- t-------. +
ШъукъэтIысых! Võ--- i----! +
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Se-- o- m--- a-----. +
МодыкIэ систерео щыт. Se-- s----- m- s------------. +
Телевизорыр кIэкъэпс. Te----- o- t------ u--. +