адыгабзэ » эстоныбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [seitseteist]

Kodus

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [seitseteist]

Kodus

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Мыр тиунэ. Si-- o- m--- m---.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Ül---- o- k----.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Al- o- k-----.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Ma-- t--- o- a--.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Ma-- e-- e- o-- t------.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Ma-- k----- o- p---.
   
Мыр сифэтэр. Si-- o- m--- k-----.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Si-- o- k--- j- v--------.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Se-- o- e------ j- m----------.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Vä------ o- l----.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Ku-- a---- o- l----.
Непэ жъоркъ. Tä-- o- k---.
   
Тэ унэшхом тэкIо. Me l---- e-------.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Se-- o- d----- j- t-------.
ШъукъэтIысых! Võ--- i----!
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Se-- o- m--- a-----.
МодыкIэ систерео щыт. Se-- s----- m- s------------.
Телевизорыр кIэкъэпс. Te----- o- t------ u--.