адыгабзэ » эстоныбз   Унэр гъэкъэбзэн


18 [пшiыкiуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [kaheksateist]

Suurpuhastus

18 [пшIыкIуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [kaheksateist]

Suurpuhastus

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Непэ шэмбэт. Tä-- o- l------.
Непэ уахътэ тиI. Tä-- o- m--- a---.
Непэ тэ фэтэрыр тэгъэкъабзэ. Tä-- k-------- m- k-------.
   
Сэ гъэпскIыпIэр сэгъэкъабзэ. Ma p------- v--------.
Сишъхьагъусэ машинэр (кур) етхьакIы. Mu m--- p---- a----.
КIалэмэ кушъхьэфачъэхэр агъэкъабзэх. La---- p--------- j----------.
   
Нанэ къэгъагъэмэ псы акIегъахъо. Va----- k----- l----.
КIэлэцIыкIумэ кIэлэцIыкIу унэр къызэIуахы. La---- k--------- l------- ä--.
Сишъхьагъусэ зыщытхэрэ столыр (Iанэр) къызэIуехы. Mu m--- k------- o-- k------------.
   
Сэ гыкIэлъэ машинэм гыкIынхэр дэсэлъхьэх. Mi-- p---- r----- p------------.
Сэ гыкIыгъэхэр пысэлъэх. Ma r------ p--- ü---.
Сэ гыкIыгъэмэ ут атесэдзэ. Ma t------ p---.
   
Шъхьангъупчъэхэр шIоих. Ak--- o- m-----.
Джэхашъор шIои. Põ---- o- m---.
Шыкъухэр шIоих. Nõ-- o- m-----.
   
Хэта шъхьангъупчъэхэр зытхьакIрэр? Ke- a---- ä-- p----?
Хэта сапэхэр атезыхрэр? Ke- v---- t----?
Хэта шыкъухэр зытхьакIрэр? Ke- p---- n---?