адыгабзэ » эстоныбз   ЕджапIэм


4 [плiы]

ЕджапIэм

-

4 [neli]

Koolis

4 [плIы]

ЕджапIэм

-

4 [neli]

Koolis

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Тэдэ тыщыI? Ku- m- o----?
Тэ еджапIэм тыщыI. Me o---- k-----.
Тэ урокхэр тиIэх. Me-- k--- t---.
   
Мыхэр кIэлэеджакIох. Ne-- o- õ-------.
Мыр кIэлэегъадж (бзылъфыгъ). Se- o- õ------.
Мыр класс. Se- o- k----.
   
Сыда тшIэрэр? Mi-- m- t----?
Тэ теджэ. Me õ----.
Тэ бзэр зэтэгъашIэ. Me õ---- k----.
   
Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ. Ma õ--- i------ k----.
О испаныбзэр зэогъашIэ. Sa õ--- h-------- k----.
Ащ (хъулъфыгъ) нэмыцыбзэр зэрегъашIэ. Ta õ--- s---- k----.
   
Тэ французыбзэр зэтэгъашIэ. Me õ---- p-------- k----.
Шъо итальяныбзэр зэшъогъашIэ. Te õ---- i------ k----.
Ахэм урысыбзэр зэрагъашIэ. Na- õ----- v--- k----.
   
Бзэхэр зэбгъэшIэныр гъэшIэгъоны. Ke--- õ----- o- h------.
Тэ цIыфхэр къыдгурыIонхэу тыфай. Me t----- i------ m-----.
Тэ цIыфхэм тадэгущыIэнэу тыфай. Me t----- i--------- r------.