адыгабзэ » эстоныбз   Къэлэ экскурсиер


42 [тiокiитiурэ тiурэ]

Къэлэ экскурсиер

-

42 [nelikümmend kaks]

Vaatamisväärsustega tutvumine

42 [тIокIитIурэ тIурэ]

Къэлэ экскурсиер

-

42 [nelikümmend kaks]

Vaatamisväärsustega tutvumine

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Тхьаумэфэ мафэхэм бэдзэрыр мэлажьа? Ka- t--- o- p---------- a-----?
Блыпэ мафэхэм ермэлыкъым Iоф ешIа? Ka- m--- o- e----------- a-----?
Гъубдж мафэхэм къэгъэлъэгъонхэр рагъэкIокIыха? Ka- n----- o- t----------- a-----?
   
Бэрэскэжъые мафэхэм зоопаркыр зэIухыгъа? Ka- l------- o- k----------- a-----?
Мэфэку мафэхэм музеир зэIухыгъа? Ka- m------ o- n----------- a-----?
Бэрэскэшхо мафэхэм галереир зэIухыгъа? Ka- g------ o- r------ a-----?
   
Сурэт тепхы хъущта? Ka- t---- p---------?
ЧIэхьапкIэ птынэу щыта? Ka- s-------- o- t-------?
ЧIэхьапкIэр сыд фэдиз? Ku- p---- m----- s--------?
   
Купхэм къафыкIырагъэча? Ka- g--------- o- s--------?
КIэлэцIыкIумэ къафыкIырагъэча? Ka- l------ o- s--------?
Студентхэм къафыкIырагъэча? Ka- ü------------ o- s--------?
   
Мыр сыд уна? Mi- h---- s-- o-?
Мы унэм тхьапш ыныбжь? Ku- v--- o- s-- h----?
Мы унэр хэт зышIыгъэр? Ke- e----- s---- h----?
   
Сэ архитектурэр сшIогъэшIэгъон. Ma o--- h-------- a-------------.
Сэ искусствэр сшIогъэшIэгъон. Ma o--- h-------- k-------.
Сэ сурэтшIыныр сшIогъэшIэгъон. Ma o--- h-------- m--------.