адыгабзэ » эстоныбз   Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3


77 [тiокiищрэ пшiыкiублырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3

-

77 [seitsekümmend seitse]

midagi põhjendama 3

77 [тIокIищрэ пшIыкIублырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3

-

77 [seitsekümmend seitse]

midagi põhjendama 3

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сыда тортыр зыкIэмышхырэр? Mi-- t- t---- e- s--?
Сэ зыхэзгъэкIын фае. Ma p--- a--- v----.
Сэ ар сшхырэп, сыда пIомэ зыхэзгъэкIын фаешъ ары. Ma e- s-- s---- s--- m- p--- a--- v----.
   
Сыда пивэ узыкIемышъорэр? Mi-- t- õ--- e- j--?
Сэ машинэр (кур) зесфэн фае. Ma p--- v--- s-----.
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, джыри машинэр (кур) зесфэн фаешъ ары. Ma e- j-- s---- s--- p--- v--- s-----.
   
Сыда кофе узыкIемышъорэр? Mi-- s- k---- e- j--?
Ар чъыIэ. Se- o- k---.
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, ар чъыIэшъ ары. Ma e- j-- s---- s--- s-- o- k---.
   
Сыда щай узыкIемышъорэр? Mi-- s- t--- e- j--?
Сэ шъоущыгъу сиIэп. Mu- e- o-- s------.
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, шъоущыгъу сиIэпышъ ары. Ma e- j-- s---- s--- m-- e- o-- s------.
   
Сыда лэпсыр зыкIэмышхырэр? Mi-- t- s---- e- s--?
Сэ ащ сыкIэлъэIугъагъэп. Ma e- t------- s---.
Сэ ар зыкIэсымышхырэр, къысфахьынэу сыкIэлъэIугъагъэпышъ ары. Ma e- s-- s---- s--- m- e- o-- s--- t-------.
   
Сыда лыр зыкIэмышхырэр? Mi-- t- l--- e- s--?
Сэ сылымышх (сывегетарианц). Ma o--- t------------.
Сэ ар зыкIэсымышхырэр сылымышхышъ (сывегетарианцэшъ) ары. Ma e- s-- s---- s--- m- o--- t------------.