адыгабзэ » эстоныбз   ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2


92 [тiокiиплiырэ пшiыкiутiурэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2

-

92 [üheksakümmend kaks]

Kõrvallaused sõnaga et 2

92 [тIокIиплIырэ пшIыкIутIурэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2

-

92 [üheksakümmend kaks]

Kõrvallaused sõnaga et 2

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Узэpэпырхъэрэр сыгу тефэрэп. Mi-- ä------- e- s- n------.
Пивэ бащэ зэрипшъурэр сыгу тефэрэп. Mi-- ä------- e- s- n-- p---- õ--- j---.
КIасэу укъызэрэхэкIыжьрэр сыгу тефэрэп. Mi-- ä------- e- s- n-- h---- t----.
   
Сенэгуе, ащ врач ищыкIагъ. Ma a----- e- t-- o- a---- v---.
Сенэгуе, ар сымадж. Ma a----- e- t- o- h----.
Сенэгуе, ар джыдэдэм мэчъые. Ma a----- e- t- n--- m----.
   
Типшъашъэ ыщэнэу тэгугъэ. Me l------- e- t- a------- m--- t------.
Ахъщэ ихъоеу тэгугъэ. Me l------- e- t-- o- p---- r---.
Ар миллионерэу тэгугъэ. Me l------- e- t- o- m-------.
   
Сэ уишъхьэгъусэ (уишъуз) тхьамыкIагъо къехъулIагъэу зэхэсхыгъ. Ma k------- e- s- n------ j----- õ------.
Сэ ар сымэджэщым чIэлъэу зэхэсхыгъ. Ma k------- e- t- l---- h------.
Сэ уимашинэ Iаеу зэхэкъутагъэу зэхэсхыгъ. Ma k------- e- s- a--- o- t------ k----.
   
ШъукъызэрэкIуагъэр сигуапэ. Mi-- r--------- e- t- t-----.
ЗэрэшъушIогъэшIэгъоныр сигуапэ. Mi-- r--------- e- t- h-------- o----.
Унэр шъущэфы зэрэшъушIоигъор сигуапэ. Mi-- r--------- e- t- m--- o--- s------.
   
Аужырэ автобусыр IукIыгъахэу сегуцафэ. Ma k------ e- v------ b--- o- j--- l-----.
Такси тштэн фаеу хъунэу сегуцафэ. Ma k------ e- m- p---- t---- v----.
Ахъщэ къызыдэсымыштагъэу сегуцафэ. Ma k------ e- m-- e- o-- r--- k-----.