адыгабзэ » эстоныбз   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [üheksakümmend seitse]

Sidesõnad 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [üheksakümmend seitse]

Sidesõnad 4

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. Ta j-- m------ k---- t------ t-----.
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. Ta j-- v---- k---- j--- o-- h----.
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. Ta e- t------ k---- m- l-------- k-------- k----.
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. Te----- t-----. S------ v-------- j-- t- m-----.
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. Ol- j--- h----. S------ v-------- j-- t- v---.
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. Me l-------- k-------- k----. S------ v-------- t- e- t-----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. Eh--- t-- e- o-- j-------- s----- t- a-----.
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. Eh--- t---- o- l---- s----- t- k-------.
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. Eh--- t- o- p------ s----- t- r------.
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. Ta- e- o-- j-------. S------ v-------- s----- t- a-----.
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. Tä--- o- l---. S------ v-------- s----- t- n-- k-------.
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. Ta o- p-----. S------ v-------- s----- t- r------.
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. Ta e- l--- t-------- k---- t- o- õ------.
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. Ta e- l--- a---- j------ k---- t-- o- v----.
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. Ta o---- a---- k---- t-- e- o-- r---.
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. Ta o- õ------. S------ v-------- e- l--- t- t-------.
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. Ta- o- v----. S------ v-------- e- l--- t- a---- j-----.
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. Ta- e- o-- r---. S------ v-------- o---- t- a---.