адыгабзэ » эстоныбз   Генитив


99 [тiокiиплiырэ пшiыкiубгъурэ]

Генитив

-

99 [üheksakümmend üheksa]

Omastav

99 [тIокIиплIырэ пшIыкIубгъурэ]

Генитив

-

99 [üheksakümmend üheksa]

Omastav

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
синыбджэгъу (пшъашъэ) ичэтыу mi-- s------- k--s
синыбджэгъу (кIалэ) ихь mi-- s---- k--r
сисабыймэ яджэгуалъэх mi-- l---- m--------d
   
Мы палътэур сиIофшIэгъу (хъулъфыгъ) ий. Se- o- m--- k------- m-----.
Мы машинэр сиIофшIэгъу (бзылъфыгъ) ий. Se- o- m--- k------- a---.
Мы IэшIагъэр сиIофшIэгъумэ яй. Se- o- m--- k--------- t--.
   
Джанэм чыIур къыхэтхъыгъ. Sä----- o- n--- ä--.
Гаражым иIункIыбзэ кIодыгъэ. Ga----- v--- o- k------.
СиIэшъхьэтет икомпьютер къэкъутагъ. Ül----- a----- o- k----.
   
Хэта мы пшъэшъэжъыем янэ-ятэхэр? Ke- o- t------ v------?
Сыдэущтэу ащ янэ-ятэхэм яунэ сынэсын слъэкIыщт? Ku---- s--- m- t--- v------- m--- j-----?
Унэр урамым ыкIэм тет. Ma-- a--- t----- l----.
   
Швейцарием икъэлэ шъхьаIэ таущтэу еджэхэра? Mi- o- Š------ p------?
Мы тхылъым сыд шъхьэу иIэр? Mi- o- s---- r------ p-------?
Гъунэгъумэ якIэлэцIыкIумэ сыда ацIэхэр? Mi- o- n----- l---- n----?
   
Сыдигъуа кIэлэцIыкIумэ ягъэпсэфыгъор? Mi---- o- l----- k-----------?
Сыдигъуа врачыр сымаджэмэ яплъынэу зыригъажьэрэр? Mi---- o- a---- v------------?
Музеир сыд сыхьатхэр ары зылажьэхэрэр? Mi---- o- m------- l-------------?