адыгабзэ » финыбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [seitsemäntoista]

Talossa

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [seitsemäntoista]

Talossa

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Мыр тиунэ. Tä--- o- m----- t------.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Yl------ o- k----.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Al------ o- k------.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Ta--- t----- o- p-------.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Ta--- e----- e- o-- t----.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Ta--- v------- o- p----.
   
Мыр сифэтэр. Tä--- o- m---- a-------.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Tä--- o- k------ j- k---------.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Tu---- o- o------- j- m---------.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Ta--- o-- o- s-------.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Mu--- i------ o--- a---.
Непэ жъоркъ. Tä---- o- k----.
   
Тэ унэшхом тэкIо. Me m------ o------------.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Tu---- o- s---- j- n--------.
ШъукъэтIысых! Is-----.
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Tu---- o- m---- t-----------.
МодыкIэ систерео щыт. Tu---- o--- m---- s-------.
Телевизорыр кIэкъэпс. Te------- o- i--- u---.