адыгабзэ » финыбз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

+ 61 [kuusikymmentäyksi]

+ Järjestysnumerot

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [kuusikymmentäyksi]

Järjestysnumerot

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Апэрэ мазэр – щылэ. En--------- k------- o- t-------. +
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. To---- k------- o- h-------. +
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. Ko---- k------- o- m--------. +
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. Ne---- k------- o- h-------. +
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. Vi---- k------- o- t-------. +
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. Ku---- k------- o- k------. +
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Ku--- k-------- o- p---- v-----. +
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Ta------- h-------- m--------, +
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. hu------- t------- j- k------. +
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. Se------- k------- o- h-------. +
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. Ka------- k------- o- e-----. +
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. Yh------ k------- o- s------. +
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. Ky------ k------- o- l------. +
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. Yh--------- k------- o- m--------. +
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. Ka---------- k------- o- j-------. +
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. Ka--------- k-------- o- y--- v----. +
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, He------- e------ s------, +
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. lo------ m-------- j- j-------. +