адыгабзэ » финыбз   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [yhdeksänkymmentäseitsemän]

Konjunktioita 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [yhdeksänkymmentäseitsemän]

Konjunktioita 4

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. Hä- n------- v----- t-------- o-- p-----.
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. Hä- j--- v----- o----- m----.
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. Hä- e- t------ v----- o----- s------- t---------.
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. Te------- o-- p-----. S---- h--------- h-- n------.
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. Ol- m----. S---- h--------- h-- j--.
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. Ol---- s------- t---------. S---- h--------- h-- e- t-----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. Va---- h------ e- o-- a---------- h-- a--- a----.
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. Va---- t-- o- l------ h-- a--- k----.
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. Va---- h-- o- h--------- h-- a--- p-------.
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. Hä----- e- o-- a---------. S---- h--------- h-- a--- a----.
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. Ti- o- l-----. S---- h--------- h-- a--- k----.
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. Hä- o- h--------. S---- h--------- h-- a--- p-------.
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. Hä- e- l---- t---------- v----- o- o---------.
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. Hä- e- m--- l---------- v----- h------ o- k-----.
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. Hä- o---- a----- v----- h------ e- o-- r----.
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. Hä- o- o---------. S---- h--------- h-- e- l---- t---------.
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. Hä----- o- k-----. S---- h--------- h-- e- m--- l---------.
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. Hä----- e- o-- r----. S---- h--------- h-- o---- a----.