адыгабзэ » кореибз   ЕджапIэм


4 [плiы]

ЕджапIэм

-

4 [넷]
4 [nes]

학교에서
haggyoeseo

4 [плIы]

ЕджапIэм

-

4 [넷]
4 [nes]

학교에서
haggyoeseo

Click to see the text:   
адыгабзэ한국어
Тэдэ тыщыI? 우리- 어-- 있--?
u------ e---- i-------?
Тэ еджапIэм тыщыI. 우리- 학-- 있--.
u------ h------ i-------.
Тэ урокхэр тиIэх. 우리- 수--- 있--.
u------ s-------- i-------.
   
Мыхэр кIэлэеджакIох. 저들- 학-----.
j---------- h----------------.
Мыр кIэлэегъадж (бзылъфыгъ). 저분- 선-----.
j--------- s----------------.
Мыр класс. 저건 반---.
j------ b-------.
   
Сыда тшIэрэр? 우리- 뭐-- 있--?
u------ m------ i-------?
Тэ теджэ. 우리- 배-- 있--.
u------ b----- i-------.
Тэ бзэр зэтэгъашIэ. 우리- 언-- 배-- 있--.
u------ e--------- b----- i-------.
   
Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ. 저는 영-- 배--.
j------ y----------- b------.
О испаныбзэр зэогъашIэ. 당신- 스---- 배--.
d---------- s------------- b------.
Ащ (хъулъфыгъ) нэмыцыбзэр зэрегъашIэ. 그는 독-- 배--.
g------ d--------- b------.
   
Тэ французыбзэр зэтэгъашIэ. 우리- 불-- 배--.
u------ b--------- b------.
Шъо итальяныбзэр зэшъогъашIэ. 당신-- 모- 이---- 배--.
d-------------- m--- i----------- b------.
Ахэм урысыбзэр зэрагъашIэ. 그들- 러---- 배--.
g---------- l------------ b------.
   
Бзэхэр зэбгъэшIэныр гъэшIэгъоны. 언어- 배-- 것- 흥----.
e--------- b------- g------- h------------.
Тэ цIыфхэр къыдгурыIонхэу тыфай. 우리- 사--- 이--- 싶--.
u------ s------------ i------- s-------.
Тэ цIыфхэм тадэгущыIэнэу тыфай. 우리- 사--- 말-- 싶--.
u------ s----------- m------ s-------.