адыгабзэ » литвабзэ   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [septyniolika]

Name

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [septyniolika]

Name

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
Мыр тиунэ. Či- (y--) m--- n----.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Vi----- (y--) s-----.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Ap------ (y--) r----.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Už n--- (y--) s----.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Ši---- n--- n--- g-----.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Ša--- n--- (y--) m------.
   
Мыр сифэтэр. Či- (y--) m--- b----.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Či- (y--) v------ i- v----.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Te- (y--) s------- i- m---------.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Na-- d---- (y--) u--------.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Be- l----- (y--) a-----.
Непэ жъоркъ. Ši------ k-----.
   
Тэ унэшхом тэкIо. (M--) e----- į s-------.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Te- y-- s--- i- k------.
ШъукъэтIысых! Sė------!
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Te- s---- m--- k----------.
МодыкIэ систерео щыт. Te- s---- m--- m-------- c------.
Телевизорыр кIэкъэпс. Te---------- (y--) v---- n-----.