адыгабзэ » литвабзэ   Генитив


99 [тiокiиплiырэ пшiыкiубгъурэ]

Генитив

-

+ 99 [devyniasdešimt devyni]

+ Kilmininkas

99 [тIокIиплIырэ пшIыкIубгъурэ]

Генитив

-

99 [devyniasdešimt devyni]

Kilmininkas

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
синыбджэгъу (пшъашъэ) ичэтыу ma-- d------ k--ė +
синыбджэгъу (кIалэ) ихь ma-- d----- š-o +
сисабыймэ яджэгуалъэх ma-- v---- ž-----i +
   
Мы палътэур сиIофшIэгъу (хъулъфыгъ) ий. Ta- m--- b----------- p-----. +
Мы машинэр сиIофшIэгъу (бзылъфыгъ) ий. Ta- m--- b----------- a----------. +
Мы IэшIагъэр сиIофшIэгъумэ яй. Ta- m--- b----------- d-----. +
   
Джанэм чыIур къыхэтхъыгъ. Ma------- s--- I------. +
Гаражым иIункIыбзэ кIодыгъэ. Di--- g----- r-----. +
СиIэшъхьэтет икомпьютер къэкъутагъ. Še-- k---------- (y--) s------. +
   
Хэта мы пшъэшъэжъыем янэ-ятэхэр? Ka- y-- m-------- t----? +
Сыдэущтэу ащ янэ-ятэхэм яунэ сынэсын слъэкIыщт? Ka-- m-- a------ į j--- t--- n----? +
Унэр урамым ыкIэм тет. Na--- s---- g----- g---. +
   
Швейцарием икъэлэ шъхьаIэ таущтэу еджэхэра? Ka-- v------- Š---------- s------? +
Мы тхылъым сыд шъхьэу иIэр? Ko-- (y--) k----- p----------? +
Гъунэгъумэ якIэлэцIыкIумэ сыда ацIэхэр? Ko--- k------ v---- v-----? +
   
Сыдигъуа кIэлэцIыкIумэ ягъэпсэфыгъор? Ka-- m------ a--------? +
Сыдигъуа врачыр сымаджэмэ яплъынэу зыригъажьэрэр? Ko---- š-- g------- p------- v-------? +
Музеир сыд сыхьатхэр ары зылажьэхэрэр? Ko---- y-- m-------- d---- v-------? +