адыгабзэ » латышыбз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2


88 [тiокiиплiырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [astoņdesmit astoņi]

Modālo darbības vārdu pagātne 2

88 [тIокIиплIырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [astoņdesmit astoņi]

Modālo darbības vārdu pagātne 2

Click to see the text:   
адыгабзэlatviešu
Сэ сишъао нысхъапэм рыджэгу шIоигъуагъэп. Ma-- d--- n-------- s-------- a- l----.
Сэ сипшъашъэ футбол ешIэнэу фэягъэп. Ma-- m---- n-------- s----- f------.
Сишъхьагъусэ (сишъуз) шахмат къыздешIэнэу шIоигъуагъэп. Ma-- s---- n-------- a- m--- s----- š---.
   
СикIалэхэр къэкIухьакIо кIонхэу фэягъэхэп. Ma-- b---- n-------- i-- p-----------.
Ахэмэ унэр къызэIахынэу фэягъэхэп. Vi-- n-------- u----- i-----.
Ахэр гъолъыжьынхэу фэягъэхэп. Vi-- n-------- i-- g----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) щтыгъэ ышхы хъущтгъагъэп. Vi-- n---------- ē-- s--------.
Ащ (хъулъфыгъ) шоколад ышхы хъущтгъагъэп. Vi-- n---------- ē-- š-------.
Ащ (хъулъфыгъ) конфет ышхы хъущтгъагъэп. Vi-- n---------- ē-- k--------.
   
Сэ зыгорэ сшIоигъон сыфитыгъ. Es d-------- s-- k--- k- v-------.
Сэ джанэ къызыфэсщэфыжьын сыфитыгъ. Es d-------- n------ s-- k-----.
Сэ шоколад конфетыр сштэн сыфитыгъ. Es d-------- p----- š-------- k-------.
   
О къухьэлъатэм тутын ущешъонэу уфитыгъа? Va- t- d-------- l-------- s-----?
О сымэджэщым пивэ ущешъонэу уфитыгъа? Va- t- d-------- s------- d---- a--?
О хьакIэщым хьэр зыдипщэнэу уфитыгъа? Va- t- d-------- ņ--- l---- u- v------- s---?
   
Гъэпсэфыгъом кIэлэцIыкIухэр бэрэ урамым тетынхэу фитыгъэх. Br-------- b---- d-------- i--- p----- ā--.
Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. Vi-- d-------- i--- s-------- p------.
Ахэр бэрэ щысынхэу фитыгъэх. Vi-- d-------- i--- p----- n-----.