адыгабзэ » латышыбз   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [deviņdesmit septiņi]

Saikļi 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [deviņdesmit septiņi]

Saikļi 4

Click to see the text:   
адыгабзэlatviešu
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. Vi-- a------- k--- g-- t--------- b--- i-------.
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. Vi-- p------ k--- g-- b--- j-- v---.
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. Vi-- n-------- k--- g-- m-- b---- n---------.
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. Te-------- b--- i-------. N---------- u- t-- v--- a------.
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. Bi-- j-- v---. N---------- u- t-- v--- p-----.
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. Mē- b---- n---------. N---------- u- t-- v--- n-------.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. Ka-- a-- v---- n-- a----------- a---------- v--- b---- a- m-----.
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. Ka-- a-- i--- i- s------- v--- b---- ā---.
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. Ka-- a-- v--- i- p---------- v--- b---- a- d--------.
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. Vi--- n-- a----------- a---------. N---------- u- t-- v--- b---- a- m-----.
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. Ie-- i- s------. N---------- u- t-- v--- b---- ā---.
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. Vi-- i- p---------. N---------- u- t-- v--- b---- a- d--------.
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. Vi-- n---- a----- d---------- k--- a-- i- s--------.
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. Vi-- n---- p-- ā----- k--- g-- v---- i- s----.
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. Vi-- p--- m------ k--- a-- v---- n-- n-----.
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. Vi-- s------. N---------- u- t-- v--- n---- a----- d---- v----.
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. Vi--- i- s----. N---------- u- t-- v--- n---- p-- ā----.
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. Vi--- n-- n-----. N---------- u- t-- v--- p--- m-----.