адыгабзэ » португалыбз PT   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

+ 97 [noventa e sete]

+ Conjunções 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [noventa e sete]

Conjunções 4

Click to see the text:   
адыгабзэportuguês PT
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. El- a-------- m---- c-- a t-------- l-----. +
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. El- a---- f---- m---- j- s---- t----. +
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. El- n-- v--- a----- d- n-- t----- m------ u- e-------. +
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. A t-------- e----- l-----. M---- a---- e-- a--------. +
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. Já e-- t----. M---- a---- e-- a---- f----. +
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. Nó- t------- m------ u- e-------. M---- a---- e-- n-- v---. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. Em---- n-- t---- c---- d- c------- e-- c----- . +
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. Em---- a r-- e----- e----------- e-- v-- d-------. +
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. Em---- e----- b----- e-- v-- d- b--------. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. El- n-- t-- c---- d- c-------. M---- a---- e-- d-----. +
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. A r-- e--- e-----------. M---- a---- e-- v-- d-------. +
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. El- e--- b-----. M---- a---- e-- v-- d- b--------. +
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. El- n-- e------- e------ e----- t---- t----- u- c---- s-------.. +
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. El- n-- v-- a- m----- e----- t---- d----. +
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. El- v-- c------ u- c---- e----- n-- t---- d-------. +
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. El- t---- u- c---- s-------. M---- a---- e-- n-- e------- e------. +
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. El- t-- d----. M---- a---- e-- n-- v-- a- m-----. +
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. El- n-- t-- d-------. M---- a---- e-- v-- c------ u- c----. +