адыгабзэ » румыныбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [şaptesprezece]

În casă

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [şaptesprezece]

În casă

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Мыр тиунэ. Ai-- e--- c--- n------.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Su- e--- a---------.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Jo- e--- p------.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. În s------ c---- e--- o g------.
Унэ Iупэм урам щыIэп. În f--- c---- n- e--- n---- s-----.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Lâ--- c--- s--- p---.
   
Мыр сифэтэр. Ai-- e--- l------- m--.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Ai-- s--- b-------- ş- b---.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Ac--- e--- c----- d- z- ş- d---------.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Uş- c---- e--- î------.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Da- f--------- s--- d-------.
Непэ жъоркъ. As---- e--- c---.
   
Тэ унэшхом тэкIо. No- m----- î- c----- d- z-.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Ac--- e--- o c------ ş- u- f------.
ШъукъэтIысых! Aş--------!
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Ac--- e--- c----------- m--.
МодыкIэ систерео щыт. Ac--- s- a--- c------ m--.
Телевизорыр кIэкъэпс. Te--------- e--- n--.