адыгабзэ » румыныбз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 1


87 [тiокiиплiырэ блырэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 1

-

87 [optzeci şi şapte]

Trecutul verbelor modale 1

87 [тIокIиплIырэ блырэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 1

-

87 [optzeci şi şapte]

Trecutul verbelor modale 1

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Къэгъагъэмэ псы акIэткIэн фэягъэ. A t------ s- u--- f------.
Унэр къызэIытхыжьын фэягъэ. A t------ s- s------- î- a---------.
Хьакъу-шыкъухэр къэттхьакIыжьынхэ фэягъэ. A t------ s- s----- v-----.
   
Уасэр (счетыр) шъутыжьын фэягъа? A t------ s- p------ f------?
ЧIэхьапкIэ шъутын фаеу хъугъагъа? A t------ s- p------ i------?
Тазыр шъутын фаеу хъугъагъа? A t------ s- p------ o a-----?
   
Хэта «хъяркIэ» къэзыIон фаеу хъугъэр? Ci-- a t------ s- î-- i- r---- b--?
Хэта жьэу ядэжь кIожьын фаеу хъугъэр? Ci-- a t------ s- m----- d------ a----?
Хэта мэшIокум итIысхьан фаеу хъугъэр? Ci-- a t------ s- i- t-----?
   
Тэ бэрэ тыкъэты тшIоигъуагъэп. Nu a- v--- s- s--- m---.
Тэ зыми тешъо тшIоигъуагъэп. Nu a- v--- s- b-- n----.
Тэ дгъэгумэкIынхэу тшIоигъуагъэп. Nu a- v--- s- d-------.
   
Сэ телефонкIэ сытео сшIоигъуагъ. To---- a- v--- s- d-- u- t------.
Сэ такси сыубыты сшIоигъуагъ. Am v--- s- c----- u- t---.
Сэ тадэжь сыкIожьы сшIоигъуагъ. Am v--- s- m- d-- a----.
   
Сэ уишъхьагъусэ телефонкIэ удэгущуIэ пшIоигъуагъэу къысшIошIыгъ. Am c----- c- v----- s---- s--- s----.
Сэ джэуап зыдэбгъотырэ бюром телефонкIэ уафытеощт къысшIошIыгъ. Am c----- c- v----- s- s--- l- i---------.
Сэ пиццэ къябгъэхьынэу уфэягъэу къысшIошIыгъ. Am c----- c- v----- s- c------ o p----.