адыгабзэ » румыныбз   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [nouăzeci şi şapte]

Conjuncţii 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [nouăzeci şi şapte]

Conjuncţii 4

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. El a a------- d--- t---------- e-- p-----.
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. El a m-- r----- d--- e-- d--- t-----.
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. El n- a v----- d--- n---- d-- î--------.
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. Te--------- e-- p-----. T----- e- a a------.
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. Er- d--- t-----. T----- e- a m-- r----.
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. Ne--- d-- î--------. T----- e- n- a v----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. Cu t---- c- n- a-- p------ c------ m-----.
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. Cu t---- c- s----- e--- a---------- e- c------ r-----.
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. Cu t---- c- e--- b---- m---- c- b--------.
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. El n- a-- p----- d- c--------. T----- c------ m-----.
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. St---- e--- a---------. T----- c------ a-- r-----.
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. El e--- b---. T----- m---- c- b--------.
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. De-- a s------- n- g------ u- p---.
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. De-- a-- d------ e- n- m---- l- m----.
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. De-- n- a-- b---- e- c------ o m-----.
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. Ea a s------. T----- n- g------ u- p---.
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. Ea a-- d-----. T----- n- m---- l- m----.
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. Ea n- a-- b---. T----- c------ o m-----.