адыгабзэ » словакыбз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2


88 [тiокiиплiырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

+ 88 [osemdesiatosem]

+ Minulý čas modálnych slovies 2

88 [тIокIиплIырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [osemdesiatosem]

Minulý čas modálnych slovies 2

Click to see the text:   
адыгабзэslovenčina
Сэ сишъао нысхъапэм рыджэгу шIоигъуагъэп. Mô- s-- s- n------ h--- s b------. +
Сэ сипшъашъэ футбол ешIэнэу фэягъэп. Mo-- d---- n------- h--- f-----. +
Сишъхьагъусэ (сишъуз) шахмат къыздешIэнэу шIоигъуагъэп. Mo-- ž--- s- m--- n------- h--- š---. +
   
СикIалэхэр къэкIухьакIо кIонхэу фэягъэхэп. Mo-- d--- s- n------- p---------. +
Ахэмэ унэр къызэIахынэу фэягъэхэп. Ne------ u------ i---. +
Ахэр гъолъыжьынхэу фэягъэхэп. Ne------ í-- d- p------. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) щтыгъэ ышхы хъущтгъагъэп. Ne---- j--- z-------. +
Ащ (хъулъфыгъ) шоколад ышхы хъущтгъагъэп. Ne---- j--- č-------. +
Ащ (хъулъфыгъ) конфет ышхы хъущтгъагъэп. Ne---- j--- b------. +
   
Сэ зыгорэ сшIоигъон сыфитыгъ. Mo--- s-- s- n---- ž----. +
Сэ джанэ къызыфэсщэфыжьын сыфитыгъ. Mo--- s-- s- k---- š---. +
Сэ шоколад конфетыр сштэн сыфитыгъ. Mo--- s-- s- v---- p-------. +
   
О къухьэлъатэм тутын ущешъонэу уфитыгъа? Mo--- s- v l------- f-----? +
О сымэджэщым пивэ ущешъонэу уфитыгъа? Mo--- s- v n-------- p-- p---? +
О хьакIэщым хьэр зыдипщэнэу уфитыгъа? Mo--- s- v---- p-- d- h-----? +
   
Гъэпсэфыгъом кIэлэцIыкIухэр бэрэ урамым тетынхэу фитыгъэх. Ce- p-------- m---- d--- z----- d--- v----. +
Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. Mo--- s- d--- h--- n- d----. +
Ахэр бэрэ щысынхэу фитыгъэх. Mo--- z----- d--- h---. +