адыгабзэ » албаныбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [shtatёmbёdhjetё]

Nё shtёpi

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [shtatёmbёdhjetё]

Nё shtёpi

Click to see the text:   
адыгабзэShqip
Мыр тиунэ. Kё-- ё---- s------ j---.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. La-- ё---- ç----.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Po---- ё---- b------.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Mb---- s------- ё---- k------.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Pa-- s------- n-- k- r----.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Pr--- s------- k- p---.
   
Мыр сифэтэр. Kj- ё---- b----- i--.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Kj- ё---- k------ d-- b------.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. At-- ё---- d---- e n------ d-- d---- e g-----.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. De-- e s------- ё---- e m------.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Po- d------- j--- t- h-----.
Непэ жъоркъ. So- ё---- n-----.
   
Тэ унэшхом тэкIо. Ne s------ n- d----- e n------.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. At-- ё---- n-- d---- d-- n-- k------.
ШъукъэтIысых! Ul---!
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. At-- ё---- k--------- i-.
МодыкIэ систерео щыт. At-- ё---- m---------- i-.
Телевизорыр кIэкъэпс. Te-------- ё---- i r- f---.