адыгабзэ » сербыбз   ЕджапIэм


4 [плiы]

ЕджапIэм

-

4 [четири]
4 [četiri]

У школи
U školi

4 [плIы]

ЕджапIэм

-

4 [четири]
4 [četiri]

У школи
U školi

Click to see the text:   
адыгабзэсрпски
Тэдэ тыщыI? Гд- с-- м-?
G-- s-- m-?
Тэ еджапIэм тыщыI. Ми с-- у ш----.
M- s-- u š----.
Тэ урокхэр тиIэх. Iм--- н------.
I---- n------.
   
Мыхэр кIэлэеджакIох. Ов- с- у------.
O-- s- u------.
Мыр кIэлэегъадж (бзылъфыгъ). Ов- ј- у--------.
O-- j- u---------.
Мыр класс. Ов- ј- р-----.
O-- j- r-----.
   
Сыда тшIэрэр? Шт- р-----?
Š-- r-----?
Тэ теджэ. Уч---.
U----.
Тэ бзэр зэтэгъашIэ. Уч--- ј----.
U---- j----.
   
Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ. Уч-- е-------.
U--- e-------.
О испаныбзэр зэогъашIэ. Уч-- ш------.
U--- š------.
Ащ (хъулъфыгъ) нэмыцыбзэр зэрегъашIэ. Он у-- н------.
O- u-- n------.
   
Тэ французыбзэр зэтэгъашIэ. Уч--- ф--------.
U---- f--------.
Шъо итальяныбзэр зэшъогъашIэ. Уч--- и----------.
U---- i----------.
Ахэм урысыбзэр зэрагъашIэ. Он- у-- р----.
O-- u-- r----.
   
Бзэхэр зэбгъэшIэныр гъэшIэгъоны. Уч--- ј----- ј- и-----------.
U---- j----- j- i-----------.
Тэ цIыфхэр къыдгурыIонхэу тыфай. Же---- р------- љ---.
Ž----- r------- l----.
Тэ цIыфхэм тадэгущыIэнэу тыфай. Же---- р---------- с- љ-----.
Ž----- r---------- s- l------.