адыгабзэ » шведыбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [sjutton]

I huset

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [sjutton]

I huset

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
Мыр тиунэ. Hä- ä- v--- h--.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Ov---- ä- t----.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Un--- f---- k-------.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Ba--- h---- ä- e- t-------.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Fr----- h---- f---- i---- g---.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Br----- h---- f---- d-- t---.
   
Мыр сифэтэр. Hä- ä- m-- l-------.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Hä- ä- k---- o-- b--------.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Dä- ä- v------------ o-- s--------.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Yt--------- ä- s-----.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Me- f------- ä- ö----.
Непэ жъоркъ. De- ä- h--- i---.
   
Тэ унэшхом тэкIо. Vi g-- i- i v------------.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Dä- ä- e- s---- o-- e- f-----.
ШъукъэтIысых! Va------ o-- s---- / V-- s- g-- o-- s---!
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Dä- s--- m-- d----.
МодыкIэ систерео щыт. Dä- s--- m-- s---------------.
Телевизорыр кIэкъэпс. TV – a-------- ä- h--- n-.