адыгабзэ » шведыбз   Генитив


99 [тiокiиплiырэ пшiыкiубгъурэ]

Генитив

-

99 [nittionio]

Genitiv

99 [тIокIиплIырэ пшIыкIубгъурэ]

Генитив

-

99 [nittionio]

Genitiv

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
синыбджэгъу (пшъашъэ) ичэтыу mi- v------- k--t
синыбджэгъу (кIалэ) ихь mi- v--- h--d
сисабыймэ яджэгуалъэх mi-- b---- l------r
   
Мы палътэур сиIофшIэгъу (хъулъфыгъ) ий. De- ä- m-- k------- k----.
Мы машинэр сиIофшIэгъу (бзылъфыгъ) ий. De- ä- m-- k------- b--.
Мы IэшIагъэр сиIофшIэгъумэ яй. De- ä- m--- k-------- a-----.
   
Джанэм чыIур къыхэтхъыгъ. Kn----- p- s------- ä- b----.
Гаражым иIункIыбзэ кIодыгъэ. Ny----- t--- g------ ä- b----.
СиIэшъхьэтет икомпьютер къэкъутагъ. Ch----- d---- ä- s-----.
   
Хэта мы пшъэшъэжъыем янэ-ятэхэр? Vi--- ä- f------- f--------?
Сыдэущтэу ащ янэ-ятэхэм яунэ сынэсын слъэкIыщт? Hu- k----- j-- t--- h----- f--------- h--?
Унэр урамым ыкIэм тет. Hu--- l----- v-- s----- a- g----.
   
Швейцарием икъэлэ шъхьаIэ таущтэу еджэхэра? Va- h---- h---------- i S------?
Мы тхылъым сыд шъхьэу иIэр? Va- ä- t----- p- b----?
Гъунэгъумэ якIэлэцIыкIумэ сыда ацIэхэр? Va- h---- g--------- b---?
   
Сыдигъуа кIэлэцIыкIумэ ягъэпсэфыгъор? Nä- b----- b------ s------?
Сыдигъуа врачыр сымаджэмэ яплъынэу зыригъажьэрэр? Nä- ä- l------- m---------------?
Музеир сыд сыхьатхэр ары зылажьэхэрэр? Nä- ä- m------ ö---------?