адыгабзэ » таибз   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

+ 97 [เก้าสิบเจ็ด]gâo-sìp-jèt

+ คำสันธาน 4kam-sǎn-tan

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [เก้าสิบเจ็ด]
gâo-sìp-jèt

คำสันธาน 4
kam-sǎn-tan

Click to see the text:   
адыгабзэภาษาไทย
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. เข----- ท----------------------
k-------------------------------------------o
+
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. เข-------- ท-------------
k-------------------------------------o
+
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. เข------ ท-------------------
k---------------------------------------o
+
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. โท----------------- ถ--------------------
t---------------------------------------------------------------p
+
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. ดึ----- ถ-----------------------
d----------------------------------------------------o
+
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. เร----------- ถ---------------------
r------------------------------------------------------a
+
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. ทั-- ๆ------------------- เ---------
t--------------------------------------------------------------t
+
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. ถึ----------- เ-------------
t----------------------------------------------o
+
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. เข----------- ท--- ๆ---------
k----------------------------------------------o
+
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. เข-------------- ถ------------------------
k-----------------------------------------------------------------------t
+
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. ทั------------- ถ----------------------------
t------------------------------------------------------------------------------o
+
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. เข---- ถ-----------------------------
k------------------------------------------------------------n
+
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. เธ------------ ถ--------------------------
t-- h-- n---- m-- d--- · t---- m-- w-- t-- j- j-- m----- w------------i
+
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. เธ----------- ถ--------------------------------
t-- m-- b--- h-- m-- · t---- m-- w-- t-- j- m-- a------ j-- b---- g-- d---m
+
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. เธ------- ถ---------------------------
t-- s-- r-- · t---- m-- w-- t-- j- m-- m-- n---- g-- d---m
+
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. เธ------------------ ถ---------------------------
t-------------------------------------------------------------------------------i
+
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. เธ--------------- ถ---------------------------
t-- m-- a------ j-- b---- · d--- t-- g-- m-- b--- h-- m-r
+
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. เธ---------- ถ----------------------
t-----------------------------------------------------------t
+