адыгабзэ » тыркубз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

+ 61 [altmış bir]

+ Sıralama sayıları

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

Click to see the text:   
адыгабзэTürkçe
Апэрэ мазэр – щылэ. Il- a- O------. +
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. Ik---- a- Ş-------. +
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. Üç---- a- M------. +
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. Dö------ a- N-------. +
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. Be----- a- M-------. +
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. Al----- a- H---------. +
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Al-- a- y---- y-----. +
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Oc--- Ş----- M---, +
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. Ni---- M---- v- H------. +
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. Ye----- a- T--------. +
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. Se------- a- A---------. +
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. Do------- a- E-------. +
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. On---- a- E------. +
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. On------- a- K-------. +
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. On------ a- A--------. +
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. On--- a- b-- y-----. +
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Te----- A------- E----, +
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. Ek--- K---- v- A-----. +