адыгабзэ » тыркубз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

Click to see the text:   
адыгабзэTürkçe
Апэрэ мазэр – щылэ. Il- a- O------.
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. Ik---- a- Ş-------.
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. Üç---- a- M------.
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. Dö------ a- N-------.
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. Be----- a- M-------.
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. Al----- a- H---------.
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Al-- a- y---- y-----.
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Oc--- Ş----- M---,
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. Ni---- M---- v- H------.
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. Ye----- a- T--------.
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. Se------- a- A---------.
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. Do------- a- E-------.
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. On---- a- E------.
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. On------- a- K-------.
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. On------ a- A--------.
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. On--- a- b-- y-----.
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Te----- A------- E----,
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. Ek--- K---- v- A-----.