فارسی » هندی   ‫ زمان گذشته 4‬


‫84 [هشتاد و چهار]‬

‫ زمان گذشته 4‬

-

+ ८४ [चौरासी]84 [chauraasee]

+ भूतकाल ४bhootakaal 4

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیहिन्दी
‫خواندن‬ पढ---
p-----a
+
‫من خوانده ام.‬ मै--- प--
m----- p---a
+
‫من تمام رمان را خوانده ام.‬ मै--- प--- उ------ प--
m----- p---- u------- p---a
+
   
‫فهمیدن‬ सम---
s-------a
+
‫من فهمیده ام.‬ मै- स-- ग-- / ग--
m--- s----- g--- / g---e
+
‫من تمام متن را فهمیده ام/فهمیدم.‬ मै- प--- प-- स-- ग-- / ग--
m--- p---- p---- s----- g--- / g---e
+
   
‫پاسخ دادن‬ उत--- द---
u---- d--a
+
‫من پاسخ داده ام.‬ मै--- उ---- द---
m----- u---- d--a
+
‫من به تمامی‌سوالات پاسخ داده ام.‬ मै--- स--- प------- क- उ---- द---
m----- s---- p------- k- u---- d--e
+
   
‫من آن را می‌دانم – من آن را می‌دانستم.‬ मै- य- ज---- / ज---- ह-- – म-- य- ज---- थ- / ज---- थ-
m--- y-- j------ / j------- h--- – m--- y-- j------ t-- / j------- t--e
+
‫من آن را می‌نویسم – من آن را نوشته ام.‬ मै- य- ल---- / ल---- ह-- – म---- य- ल---
m--- y-- l------ / l------- h--- – m----- y-- l---a
+
‫من آن را می‌شنوم – من آن را شنیده ام.‬ मै- य- स---- / स---- ह-- – म---- य- स---
m--- y-- s----- / s------ h--- – m----- y-- s--a
+
   
‫من آن را می‌گیرم – من آن را گرفته ام.‬ मै- य- ल--- / ल--- ह-- – म-- य- ल--- / ल---
m--- y-- l---- / l----- h--- – m--- y-- l---- / l----e
+
‫من آن را می‌آورم – من آن را آورده ام.‬ मै- य- ल--- / ल--- ह-- – म-- य- ल--- / ल---
m--- y-- l---- / l----- h--- – m--- y-- l---- / l----e
+
‫من آن را می‌خرم – من آن را خریده ام.‬ मै- य- ख----- / ख----- ह-- – म---- य- ख----
m--- y-- k--------- / k---------- h--- – m----- y-- k------a
+
   
‫من منتظر آن هستم – من منتظر آن بوده ام.‬ मै- य- आ-- क--- / क--- ह-- – म---- य- आ-- क- थ-
m--- y-- a---- k----- / k------ h--- – m----- y-- a---- k-- t--e
+
‫من آن را توضیح می‌دهم – من آن را توضیح داده ام.‬ मै- य- स----- / स----- ह-- – म---- य- स-----
m--- y-- s--------- / s---------- h--- – m----- y-- s--------a
+
‫من آن را می‌شناسم – من آن را می‌شناختم.‬ मै- य- ज---- / ज---- ह-- – म-- य- ज---- / ज---- थ-
m--- y-- j------ / j------- h--- – m--- y-- j------ / j------- t--e
+
   

‫کلمات منفی را به زبان مادری ترجمه نمی شود‬

‫افراد چند زبانه هنگام خواندن به طور ناخودآگاه مطلب را به زبان مادری خودترجمه می کنند.‬ ‫این کار به طور خودکار و بدون این که خواننده از آن اطلاع پیدا کند اتّفاق می افتد.‬ ‫می توان گفت که در اینجا مغز مانند یک مترجم به طور همزمان عمل می کند.‬ ‫اما همه چیز را ترجمه نمی کند!‬ ‫یک مطالعه نشان داده است که مغز دارای یک فیلتر در درون خود است.‬ ‫این فیلتر تصمیم می گیرد که چه مطالبی ترجمه شود.‬ ‫و به نظر می رسد که فیلتر کلمات خاصی را نادیده می گیرد.‬ ‫کلمات منفی به زبان مادری ترجمه نشده است.‬ ‫محقّقان افرادی که زبان بومی آنها چینی بود را برای آزمایش خود انتخاب کردند.‬ ‫تمام افرد تحت آزمایش به انگلیسی به عنوان زبان دوم خود صحبت کردند.‬ ‫افراد تحت آزمایش می بایست کلمات مختلف انگلیسی را ارزیابی کنند.‬ ‫این کلمات دارای محتوای احساسی مختلف بودند.‬ ‫در آن عبارت های مثبت، منفی و خنثی وجود داشت.‬

‫مغز افراد تحت آزمایش را هنگامی که مشغول خواندن کلمات بودند مورد مطالعه قرار گرفت.‬ ‫یعنی، محقّقان فعّالیت الکتریکی مغز را اندازه گیری کردند.‬ ‫با انجام این کار، آنها می توانستند چگونگی کار مغز را ببینند.‬ ‫علامت های خاصی در طول ترجمه کلمات تولید می شود.‬ ‫که نشان می دهد که مغز فعّال است.‬ ‫امّا، مغز افراد تحت آزمایش هیچ فعّالیتی نسبت به کلمات منفی نشان نداد.‬ ‫تنها عبارت های مثبت یا خنثی ترجمه شدند.‬ ‫محقّقان هنوز دلیل این کار را نمی دانند.‬ ‫در تئوری، پردازش مغز برای تمام کلمات یکسان است.‬ ‫شاید، امّا، آن فیلتر به سرعت هر کلمه را بررسی می کند.‬ ‫مطلب زمانی که هنوز در حال خوانده شدن به زبان دوم بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.‬ ‫اگر یک کلمه منفی باشد، حافظه مسدود می شود.‬ ‫به عبارت دیگر، مغز نمی تواند به این کلمه در زبان مادری خود فکر کند.‬ ‫افراد می توانند به کلمات به طور حسّاس واکنش نشان دهند.‬ ‫شاید مغز می خواهد از آنها در مقابل شوک های عاطفی محافظت کند ...‬