فارسی » ترکی   ‫اعضای بدن‬


‫58 [پنجاه و هشت]‬

‫اعضای بدن‬

-

+ 58 [elli sekiz]

+ Vücudun bölümleri

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیTürkçe
‫من یک مرد می‌کشم.‬ Bi- a--- r---- y--------. +
‫اول سر‬ Ön-- k-------. +
‫این مرد یک کلاه بر سر دارد.‬ Ad---- ş------ v--. +
   
‫موها را نمی‌بینید.‬ Sa---- g---------. +
‫گوشها را هم نمی‌بینید.‬ Ku------ d- g---------. +
‫کمر را هم نمی‌بینید.‬ Sı-- d- g---------. +
   
‫من چشم ها و دهان را می‌کشم.‬ Gö----- v- a---- ç--------. +
‫آن مرد می‌رقصد و می‌خندد.‬ Ad-- d--- e----- v- g------. +
‫آن مرد بینی درازی دارد.‬ Ad---- u--- b-- b---- v--. +
   
‫او یک عصا در دستهایش دارد.‬ El---- b-- b----- v--. +
‫او یک شال گردن هم دور گردنش دارد.‬ Bo------- d- b-- ş-- v--. +
‫زمستان است و هوا سرد است.‬ Kı- v- h--- s----. +
   
‫بازوها قوی هستند.‬ Ko----- k-------. +
‫پاها هم قوی هستند.‬ Ba------- d- k-------. +
‫این مرد از برف درست شده است.‬ Ad-- k-----. +
   
‫او شلوار یا پالتو نپوشیده است.‬ Pa------- v- p------ y--. +
‫اما سردش نیست (نمی‌لرزد).‬ Am- a--- ü-------. +
‫او یک آدم برفی است.‬ O b-- k----- a---. +
   

زبان نیاکان ما

زبان های مدرن را می توان توسّط زبان شناسان تجزیه و تحلیل کرد. از روش های مختلفی برای انجام این کار استفاده می شود. اما مردم در هزاران سال پیش چگونه صحبت می کردند؟ پاسخ به این سئوال بسیار مشکل تر است. با وجود این، دانشمندان سالها در این مورد مشغول به تحقیق بوده اند. آنها می خواهند کشف کنند که مردم در زمان های قدیم چگونه سخن می گفته اند. بدین منظور، آنها در تلاش برای بازسازی اشکال مکالمه در دوران گذشته هستند. دانشمندان آمریکایی کشف جالبی کرده اند. آنها بیش از 2000 زبان را تجزیه و تحلیل کردند. آنها خصوصا ساختار جلمه را در این زبان ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج حاصل از مطالعه آنها بسیار جالب است. ساختار جمله حدود نیمی از این زبانها ساختار S-O-S (فاعل-مفعول-فعل) است. بدین معنی که، ترتیب جمله فاعل، مفعول و فعل است.

بیش از 700 زبان مختلف از الگوی، فاعل-فعل-مفعول، استفاده می کنند. و حدود 160 زبان بر اساس سیستم، فعل-فاعل-مفعول، عمل می کنند. و تنها حدود 40 زبان از الگوی فعل-مفعول-فاعل، استفاده می کنند. حدود 120 زبان دیگر ترکیب های دیگر هستند. از سوی دیگر، الگوهای مفعول-فاعل-فعل و مفعول-فعل-فاعل مشخصا نادر هستند. اکثر زبان هائیکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند از اصل فاعل-مفعول-فعل استفاده می کنند. فارسی، ژاپنی و ترکی از این نمونه است. اکثر زبان های زنده از الگوی فاعل-فعل-مفعول تبعیّت می کنند. این ساختار جمله، امروز در غالب خانواده زبان های هند و اروپایی وجود دارد. محقّقان بر این باورند که در این زبانها قبلا از الگوی فاعل-مفعول-فعل استفاده می شده است. تمام زبان ها بر پایه این سیستم عمل می کنند. اما پس از آن زبان ها شاخه شاخه شدند. ما هنوز نمی دانیم چه زمانی این اتفّاق افتاده است. به هر حال، تنوع در ساختار جمله باید دلیلی داشته باشد. زیرا در تکامل، تنها آنچه مزیت دارد غالب می شود ...