nynorsk » engelsk UK   Tal


7 [sju]

Tal

-

+ 7 [seven]

+ Numbers

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg tel: I c----: +
ein, to, tre on-- t--- t---e +
Eg tel til tre. I c---- t- t----. +
   
Eg tel vidare: I c---- f------: +
fire, fem, seks, fo--- f---- s--, +
sju, åtte, ni, se---- e----- n--e +
   
Eg tel. I c----. +
Du tel. Yo- c----. +
Han tel. He c-----. +
   
Ein. Den fyrste. On-. T-- f----. +
To. Den andre. Tw-. T-- s-----. +
Tre. Den tredje. Th---. T-- t----. +
   
Fire. Den fjerde. Fo--. T-- f-----. +
Fem. Den femte. Fi--. T-- f----. +
Seks. Den sjette. Si-. T-- s----. +
   
Sju. Den sjuande. Se---. T-- s------. +
Åtte. Den åttande. Ei---. T-- e-----. +
Ni. Den niande. Ni--. T-- n----. +
   

Tankar og språk

Tankane våre avheng av språket vårt. Ved å tenkje «snakkar» vi med oss sjølve. Difor påverkar språket korleis vi ser på ting. Men kan vi tenkje det same trass i at vi har ulike språk? Eller tenkjer vi ulikt fordi vi snakkar ulikt? Kvart folk har sitt eige ordforråd. I fleire språk manglar visse ord. Det finst folkeslag som ikkje skil mellom grønt og blått. Språkbrukarane har same ordet for båe desse fargene. Og dei har vanskelegare for å kjenne frå kvarandre enn andre folk! Dei kan ikkje identifisere fargetonar og blandingsfarger. Språkbrukarane har vanskar med å skildre fargene. Andre språk har berre nokre få talord.

Språkbrukarane tel mykje dårlegare. Så finst det språk som ikkje har ord for høgre og venstre. Her talar dei om nord, sud, aust eller vest. Dei er særs flinke til å orientere seg geografisk. Dei forstår derimot ikkje omgrepa venstre og høgre. Sjølvsagt påverkar ikkje berre språket tankane våre. Både miljøet og kvardagen vår påverkar tankane våre. Kva rolle spelar altså språket? Set det grenser for kva vi kan tenkje? Eller har vi berre ord for det vi tenkjer? Kva er årsaka, og kva er verknaden? Det finst ikkje svar på alle desse spørsmåla. Hjerne- og språkforskarar er opptekne av spørsmåla. Men emnet er viktig for oss alle... Du er det du seier?!
Gjett språket!
_______ er morsmål til ca. 5 millioner mennesker. Det hører til det Nordiske Språk. Det betyr at den er relatert til Svensk og Norsk. Vokabularet av disse språkene er nesten identiske. Hvis en person snakker et av disse språkene, vil man også forstå de andre to. Derfor er det noe tvil i om de skandinaviske språkene er forskjellige språk. Det kan også være bare regionale varianter av et enkelt språk.

_______ i seg selv er delt opp i mange forskjellige dialekter. Disse er i midlertid i økende grad erstattet av standard språk. På tross av dette dukker det opp nye dialekter, spesielt i urbane områder i ******mark. De kalles sosiale dialekter. Ut i fra talemåten, kan man avsløre alder og sosial status på en person. Dette fenomenet er typisk for det _______e språket. Det er mye mindre tydelig i andre språk. Dette gjør _______ til et spesielt spennende språk.