తెలుగు » ఛెక్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [sto]

Příslovce

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [sto]

Příslovce

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు už j----- – j---- n---y
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? By- / a j--- u- n---- v B------?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. Ne- j---- n----.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు ně--- – n---o
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Zn--- t--- n-----?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . Ne- n----- t--- n-----.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు je--- – u- ne
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Zů------- t--- j---- d-----?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. Ne- n-------- t--- d-----.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు je--- n--- – u- n-c
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? Ch---- j---- n--- k p---?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు Ne- u- n-- n-----.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు už n--- – j---- n-c
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Je-- / j---- j--- u- n---?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. Ne- j---- j--- n-- n----- / n------.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు je--- n---- – u- n---o
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Ch-- j---- n---- k---?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు Ne- u- n----.