తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [cent]

Adverbes

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [cent]

Adverbes

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు dé-- – p-- e----e
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? Av------- d--- é-- à B----- ?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. No-- p-- e-----.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు qu------- – p------e
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Co------------- q-------- i-- ?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . No-- j- n- c------ p------- i--.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు en---- – n- ... p--s
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Re--------- e----- l-------- i-- ?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. No-- j- n- r---- p--- l-------- i--.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు en---- q------ c---- – p--- r--n
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? Vo--------- e----- b---- q------ c---- ?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు No-- j- n- d----- p--- r---.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు dé-- q------ c---- – e----- r--n
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Av------- d--- m---- q------ c---- ?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. No-- j- n--- e----- r--- m----.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు en---- q-------- – p--- p------e
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Es---- q-- q-------- v------- e----- u- c--- ?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు No-- p--- p-------.