తెలుగు » నార్వేయియన్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

+ 53 [femtitre]

+ Butikker

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [femtitre]

Butikker

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుnorsk
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Vi l---- e---- e- s---------------. +
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Vi l---- e---- e- k--------------. +
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Vi l---- e---- e- a-----. +
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Vi s--- n----- k---- e- f------. +
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Vi s--- n----- k---- s-----. +
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Vi s--- n----- k---- m-----------. +
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Vi l---- e---- e- s--------------- f-- å k---- e- f------. +
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Vi l---- e---- e- k-------------- f-- å k---- s-----. +
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Vi l---- e---- e- a----- f-- å k---- m-----------. +
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Je- l---- e---- e- g-------. +
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Je- l---- e---- e- f-------------. +
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Je- l---- e---- e- k--------. +
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Je- h-- n----- t---- å k---- e- r---. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Je- h-- n----- t---- å k---- e- f---. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Je- h-- n----- t---- å k---- e- b-------. +
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Je- l---- e---- e- g------- f-- å k---- e- r---. +
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Je- l---- e---- e- f------------- f-- å k---- e- f---. +
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Je- l---- e---- e- k-------- f-- å k---- e- b-------. +