తెలుగు » పంజాబి   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [ਛੇ]
6 [Chē]

ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
paṛhanā atē likhaṇā

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [ਛੇ]
6 [Chē]

ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
paṛhanā atē likhaṇā

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుਪੰਜਾਬੀ
నేను చదువుతాను ਮੈ- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
m--- p------/ p------ h--.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను ਮੈ- ਇ-- ਅ--- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- i-- a----- p------/ p------ h--.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను ਮੈ- ਇ-- ਸ਼-- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- i-- ś----- p------/ p------ h--.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను ਮੈ- ਇ-- ਵ-- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- i-- v--- p------/ p------ h--.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను ਮੈ- ਪ--- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- p----- p------/ p------ h--.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను ਮੈ- ਪ---- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- p------- p------/ p------ h--.
   
నేను చదువుతాను ਮੈ- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- p------/ p------ h--.
నువ్వు చదువు ਤੂ- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
T- p------/ p------ h---.
అతను చదువుతాడు ਉਹ ਪ----- ਹ--
U-- p------ h--.
   
నేను వ్రాస్తాను ਮੈ- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- l------/ l------ h--.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను ਮੈ- ਇ-- ਅ--- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- a----- l------/ l------ h--.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను ਮੈ- ਇ-- ਸ਼-- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- ś----- l------/ l------ h--.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను ਮੈ- ਇ-- ਵ-- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- v--- l------/ l------ h--.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను ਮੈ- ਇ-- ਪ--- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- p----- l------/ l------ h--.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను ਮੈ- ਇ-- ਪ---- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- p------- l------/ l------ h--.
   
నేను వ్రాస్తాను ਮੈ- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- l------/ l------ h--.
నువ్వు వ్రాయి ਤੂ- ਲ---- / ਲ---- ਹ--
T- l------/ l------ h--.
అతను వ్రాస్తాడు ਉਹ ਲ---- ਹ--
U-- l------ h--.