తెలుగు » పోర్చగీస్ PT   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [cem]

Advérbios

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [cem]

Advérbios

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês PT
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు já ... a----- v-- – n---a
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? Já e----- a----- v-- e- B----- ?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. Nã-- n----.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు al---- – n-----m
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Co----- a--- a-----?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . Nã-- n-- c------ a--- n------.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు um p---- m--- – m--- n-o
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Ai--- f--- m---- t---- a---?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. Nã-- e- n-- f--- m---- m--- t---- a---.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు ma-- a----- c---- – m--- n--a
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? Qu-- b---- m--- a----- c----?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు Nã-- e- n-- q---- m--- n---.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు já ... a----- c---- – a---- n-- ... n--a
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Já c---- a----- c----?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. Nã-- e- a---- n-- c--- n---.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు ma-- a----- – m--- n-----m
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Ma-- a----- q--- u- c---?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు Nã-- m--- n------ .