ఇంగ్లీష్ UK for beginners (తెలుగు)

తెలుగు | ఇంగ్లీష్ UK Audio Language Course

Learn ఇంగ్లీష్ UK quickly and easily with 50LANGUAGES MP3-language courses! ఇంగ్లీష్ UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"50LANGUAGES - తెలుగు - ఇంగ్లీష్ UK for beginners" ► BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn ఇంగ్లీష్ UK using the iPhone or Android app

The 50LANGUAGES language course తెలుగు -ఇంగ్లీష్ UK is also available as the iPhone app Learn ఇంగ్లీష్ UK or Android app. Learn తెలుగు - ఇంగ్లీష్ UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

విషయసూచిక

 1. వ్యక్తులు
 2. కుటుంబ సభ్యులు
 3. పరిచయం
 4. పాఠశాల వద్ద
 5. దేశాలు మరియు భాషలు
 6. చదవడం మరియు వ్రాయడం
 7. అంకెలు
 8. సమయం
 9. వారం లోని రోజులు
 10. నిన్న-ఈరోజు -రేపు
 11. నెలలు
 12. పానీయాలు
 13. పనులు
 14. రంగులు
 15. పండ్లు మరియు ఆహారం
 16. ఋతువులు మరియు వాతావరణం
 17. ఇంటి చుట్టూ
 18. ఇంటి పరిశుభ్రత
 19. వంటగదిలో
 20. చిన్న సంభాషణ 1
 21. చిన్న సంభాషణ 2
 22. చిన్న సంభాషణ 3
 23. విదేశీ భాషలను నేర్చుకోవడం
 24. సమావేశం
 25. పట్టణంలో
 26. ప్రకృతి లో
 27. హోటల్ లో - ఆగమనం
 28. హోటల్ లో - ఫిర్యాదులు
 29. రెస్టారెంట్ వద్ద 1
 30. రెస్టారెంట్ వద్ద 2
 31. రెస్టారెంట్ వద్ద 3
 32. రెస్టారెంట్ వద్ద 4
 33. ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద
 34. ట్రైన్ లో
 35. విమానాశ్రయం వద్ద
 36. పౌర రవాణా
 37. దోవలో
 38. టాక్సీ లో
 39. కార్ చెడిపోవుట
 40. దోవలని అడగడం
 41. ...ఎక్కడ ఉంది?
 42. నగర దర్శనం
 43. జంతు ప్రదర్శనశాల వద్ద
 44. సాయంత్రం బయటకి వెళ్ళడం
 45. సినిమా థియేటర్ వద్ద
 46. డిస్కో లో
 47. చిన్న ప్రయాణం కొరకు తయారవడం
 48. సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు
 49. ఆటలు
 50. స్విమ్మింగ్ పూల్ లో
 51. కొనుగోలు చేయడం
 52. డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో
 53. దుకాణాలు
 54. కొనుగోలు
 55. పని
 56. భావాలు
 57. డాక్టర్ వద్ద
 58. శరీర అవయవాలు
 59. తపాలా కార్యాలయం
 60. బ్యాంక్ వద్ద
 61. క్రమ సంఖ్య
 62. ప్రశ్నలు అడగటం 1
 63. ప్రశ్నలు అడగటం 2
 64. నిరాకరణ 1
 65. నిరాకరణ 2
 66. సంబధబోధక సర్వనామములు 1
 67. సంబధబోధక సర్వనామములు 2
 68. పెద్దది-చిన్నది
 69. అవసరం-కావాలి
 70. ఇష్టపడటం
 71. ఏదో కావాలని అనుకోవడం
 72. చెయ్యాలి / తప్పకుండా
 73. అనుమతించుట
 74. అడగటం
 75. కారణాలు చెప్పడం 1
 76. కారణాలు చెప్పడం 2
 77. కారణాలు చెప్పడం 3
 78. విశేషణాలు 1
 79. విశేషణాలు 2
 80. విశేషణాలు 3
 81. భూత కాలం 1
 82. భూత కాలం 2
 83. భూత కాలం 3
 84. భూత కాలం 4
 85. ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1
 86. ప్రశ్నలు-భూత కాలం 2
 87. భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 1
 88. భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 2
 89. ఆజ్ఞాపూర్వకం 1
 90. ఆజ్ఞాపూర్వకం 2
 91. సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1
 92. సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2
 93. సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ
 94. సముచ్చయం 1
 95. సముచ్చయం 2
 96. సముచ్చయం 3
 97. సముచ్చయం 4
 98. జంట సంయోజకాలు
 99. షష్టీవిభక్తి
 100. క్రియావిశేషణం


MP3 లను డౌన్‌లోడ్ చెయ్యండి (.zip ఫైల్స్)