జపనీస్ for beginners (తెలుగు)

తెలుగు జపనీస్ Audio Language Course

విషయసూచిక

50L Steps Video

MP3 లను డౌన్‌లోడ్ చెయ్యండి (.zip ఫైల్స్)

Learn జపనీస్ quickly and easily with 50LANGUAGES MP3-language courses! జపనీస్ as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"50LANGUAGES - తెలుగు - జపనీస్ for beginners" ► BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn జపనీస్ using the iPhone or Android app

The 50LANGUAGES language course తెలుగు -జపనీస్ is also available as the iPhone app Learn జపనీస్ or Android app. Learn తెలుగు - జపనీస్ anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!