Разговорник

ru Фрукты и продукты   »   th ผลไม้และอาหาร

15 [пятнадцать]

Фрукты и продукты

Фрукты и продукты

15 [สิบห้า]

sìp-hâ

ผลไม้และอาหาร

[pǒn-mái-lǽ-a-hǎn]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
У меня есть клубника. ผม-/ -ิ--น ม--ตอรเ-อ-์--่ ผม / ด-ฉ-น ม-สตอรเบอร-ร-- ผ- / ด-ฉ-น ม-ส-อ-เ-อ-์-ี- ------------------------- ผม / ดิฉัน มีสตอรเบอร์รี่ 0
po-----̀--h-̌n---̂-t-d-a-n-bur̶-r--e po-m-di--cha-n-me-et-dhawn-bur--re-e p-̌---i---h-̌---e-e---h-w---u-̶-r-̂- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mêet-dhawn-bur̶-rêe
У меня есть киви и дыня. ผ--- ด---น มี-ี--่แ----ง-ม ผม / ด-ฉ-น ม-ก-ว--และแตงโม ผ- / ด-ฉ-น ม-ก-ว-่-ล-แ-ง-ม -------------------------- ผม / ดิฉัน มีกีวี่และแตงโม 0
p----dì--h-̌---e--gee---̂---æ--dh-n--m-h po-m-di--cha-n-mee-gee-we-e-læ--dhæng-moh p-̌---i---h-̌---e---e---e-e-l-́-d-æ-g-m-h ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-gee-wêe-lǽ-dhæng-moh
У меня есть апельсин и грейпфрут. ผม - ดิฉั----ส--แ----ร---ุ๊ต ผม / ด-ฉ-น ม-ส-มและเกรฟฟร--ต ผ- / ด-ฉ-น ม-ส-ม-ล-เ-ร-ฟ-ุ-ต ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีส้มและเกรฟฟรุ๊ต 0
p-̌m--i---h-̌n---e--o-m--ǽ-gra--f---o-ot po-m-di--cha-n-mee-so-m-læ--gra-yf-fro-ot p-̌---i---h-̌---e---o-m-l-́-g-a-y---r-́-t ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-sôm-lǽ-gràyf-fróot
У меня есть яблоко и манго. ผม-- -ิ--น --แอ๊ป--ิ-ลแ-----่-ง ผม / ด-ฉ-น ม-แอ-ปเป--ลและมะม-วง ผ- / ด-ฉ-น ม-แ-๊-เ-ิ-ล-ล-ม-ม-ว- ------------------------------- ผม / ดิฉัน มีแอ๊ปเปิ้ลและมะม่วง 0
po-m--i--c-ǎ-------́--b--̂r-------m---m----g po-m-di--cha-n-mee-æ-p-bhe-r-n-læ--ma--mu-ang p-̌---i---h-̌---e---́---h-̂-̶---æ---a---u-a-g --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-ǽp-bhêr̶n-lǽ-má-mûang
У меня есть банан и ананас. ผม-/ ----น-ม--ล-วยแ-ะ--บปะรด ผม / ด-ฉ-น ม-กล-วยและส-บปะรด ผ- / ด-ฉ-น ม-ก-้-ย-ล-ส-บ-ะ-ด ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีกล้วยและสับปะรด 0
p----dì-c-ǎn-me--k---́-y-lǽ---̀--b-a---o-t po-m-di--cha-n-me-ek-lu-ay-læ--sa-p-bha--ro-t p-̌---i---h-̌---e-e---u-a---æ---a-p-b-a---o-t --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mêek-lúay-lǽ-sàp-bhà-rót
Я делаю фруктовый салат. ผ- /-------ก-----ำ---ด---ม้ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งท-สล-ดผลไม- ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ำ-ล-ด-ล-ม- --------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทำสลัดผลไม้ 0
p-̌m-----cha---ga--la---t-m---̀-l-́---o-----́i po-m-di--cha-n-gam-lang-tam-sa--la-t-po-n-ma-i p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-m-s-̀-l-́---o-n-m-́- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tam-sà-lát-pǒn-mái
Я ем тост. ผม /-ด-ฉั---ำ-ั--า-ขนม--งปิ้ง ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานขนมป-งป--ง ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้- ----------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้ง 0
pǒm-di--c-a-n--a---an---a-n-́k--om-bh--g-b-î-g po-m-di--cha-n-gam-lang-ta-no-k-nom-bhang-bhi-ng p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng
Я ем тост с маслом. ผ- ----ฉ-น กำล-งทาน---ปัง-ิ้--ั-เ-ย ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานขนมป-งป--งก-บเนย ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้-ก-บ-น- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย 0
po-m--i--cha-n-----l-n--t--n-́---o---h----bh-̂n--g-̀--nu-y po-m-di--cha-n-gam-lang-ta-no-k-nom-bhang-bhi-ng-ga-p-nuнy p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n---a-p-n-н- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng-gàp-nuнy
Я ем тост с маслом и джемом. ผม - -ิ----กำ---ท------ังป---ทาเ--และแยม ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานขนมป-งป--งทาเนยและแยม ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้-ท-เ-ย-ล-แ-ม ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้งทาเนยและแยม 0
po-----------n--am-l--g-ta-nó--no---h-----h-̂-g--a--u-------y-m po-m-di--cha-n-gam-lang-ta-no-k-nom-bhang-bhi-ng-ta-nuнy-læ--yæm p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n---a-n-н---æ---æ- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng-ta-nuнy-lǽ-yæm
Я ем бутерброд. ผ- - ด-ฉ-- --ลั--านแ--วิช ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานแซนว-ช ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ- ------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิช 0
p-̌m---̀-ch--n--am-la-g--an-s-n-wít po-m-di--cha-n-gam-lang-tan-sæn-wi-t p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít
Я ем бутерброд с маргарином. ผ-----ิ--- -ำล--ท----น--ช---น----ยม ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานแซนว-ชทาเนยเท-ยม ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ-ท-เ-ย-ท-ย- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิชทาเนยเทียม 0
pǒm-di---ha-n-gam---ng-tan--æn-wít--a--uн--t-am po-m-di--cha-n-gam-lang-tan-sæn-wi-t-ta-nuнy-tiam p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́---a-n-н---i-m ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít-ta-nuнy-tiam
Я ем бутерброд с маргарином и помидором. ผ--/ ดิฉ------ัง---แซ-ว---าเ-ยเที-----ใส่ม---ื-เ-ศ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานแซนว-ชทาเนยเท-ยมและใส-มะเข-อเทศ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ-ท-เ-ย-ท-ย-แ-ะ-ส-ม-เ-ื-เ-ศ -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ 0
pǒ--d----h-----am-l-----an-----wít----n--y-t--m--ǽ-sa-----------a--â-t po-m-di--cha-n-gam-lang-tan-sæn-wi-t-ta-nuнy-tiam-læ--sa-i-ma--ke-ua-ta-yt p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́---a-n-н---i-m-l-́-s-̀---a---e-u---a-y- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít-ta-nuнy-tiam-lǽ-sài-má-kěua-tâyt
Нам нужен хлеб и рис. เร----งก---นม---แ--ข้าว เราต-องการขนมป-งและข-าว เ-า-้-ง-า-ข-ม-ั-แ-ะ-้-ว ----------------------- เราต้องการขนมปังและข้าว 0
r---d----ng-ga-ro-k--om---a-g--ǽ---̂o rao-dha-wng-ga-ro-k-nom-bhang-læ--ka-o r-o-d-a-w-g-g---o-k-n-m-b-a-g-l-́-k-̂- -------------------------------------- rao-dhâwng-ga-rók-nom-bhang-lǽ-kâo
Нам нужна рыба и мясо. เ-าต----า-ป-----สเ-็ก เราต-องการปลาและสเต-ก เ-า-้-ง-า-ป-า-ล-ส-ต-ก --------------------- เราต้องการปลาและสเต็ก 0
r-o-----wn--gan----a-l---s-̀-dhèk rao-dha-wng-gan-bhla-læ--sa--dhe-k r-o-d-a-w-g-g-n-b-l---æ---a---h-̀- ---------------------------------- rao-dhâwng-gan-bhla-lǽ-sà-dhèk
Нам нужна пицца и спагетти. เ-า--องการพิซ-่าแ---ป--ก็ตต-้ เราต-องการพ-ซซ-าและสปาเก-ตต-- เ-า-้-ง-า-พ-ซ-่-แ-ะ-ป-เ-็-ต-้ ----------------------------- เราต้องการพิซซ่าและสปาเก็ตตี้ 0
r---dhâ----gan--ís--â-l-----̀-bh---è----e-e rao-dha-wng-gan-pi-s-sa--læ--sa--bha-ge-t-dhe-e r-o-d-a-w-g-g-n-p-́---a---æ---a---h---e-t-d-e-e ----------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-pís-sâ-lǽ-sà-bha-gèt-dhêe
Что ещё нам нужно? เร-ต้--------รอีก-ห-? เราต-องการอะไรอ-กไหม? เ-า-้-ง-า-อ-ไ-อ-ก-ห-? --------------------- เราต้องการอะไรอีกไหม? 0
ra---h----------a--r---èek--a-i rao-dha-wng-gan-a--rai-e-ek-ma-i r-o-d-a-w-g-g-n-a---a---̀-k-m-̌- -------------------------------- rao-dhâwng-gan-à-rai-èek-mǎi
Нам нужна морковь и помидоры для супа. เร-ต---ก---ครอทและ--เขื-----ำ--ับท---ป เราต-องการแครอทและมะเข-อเทศส-หร-บท-ซ-ป เ-า-้-ง-า-แ-ร-ท-ล-ม-เ-ื-เ-ศ-ำ-ร-บ-ำ-ุ- -------------------------------------- เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป 0
r----hâw-g--an-kæ-ra----læ---á-k--u--t--yt-s--m-r-̀--ta-----op rao-dha-wng-gan-kæ-ra-wt-læ--ma--ke-ua-ta-yt-sa-m-ra-p-tam-so-op r-o-d-a-w-g-g-n-k---a-w---æ---a---e-u---a-y---a-m-r-̀---a---o-o- ---------------------------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-kæ-râwt-lǽ-má-kěua-tâyt-sǎm-ràp-tam-sóop
Где тут супермаркет? ซ-ปเ-อ-----์เ--ตอยู่-ี--ห-? ซ-ปเปอร-มาร-เก-ตอย--ท--ไหน? ซ-ป-ป-ร-ม-ร-เ-็-อ-ู-ท-่-ห-? --------------------------- ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหน? 0
s--o----u---ma-ge-t----y-̂o-t--e-nǎi so-op-bhur--ma-ge-t-a--yo-o-te-e-na-i s-́-p-b-u-̶-m---e-t-a---o-o-t-̂---a-i ------------------------------------- sóop-bhur̶-ma-gèt-à-yôo-têe-nǎi

Средства электронной коммуникации и язык

На наш язык влияют также средства коммуникации. Особенно новые средства коммуникации играют здесь большую роль. Благодаря смс, электронной почте и чату развился собственный язык. Этот язык коммуникации в каждой стране, конечно, разный. Но определённые признаки обнаруживаются во всех языках средствах коммуникаций. Прежде всего, для нас как пользователей очень важна скорость. Несмотря на то, что мы пишем, мы хотим живого общения. Это значит, мы хотим как можно быстрее обмениваться информацией. Так мы симулируем реальную ситуацию общения. Наш язык из-за этого имеет характер устного общения. Слова или предложения очень часто сокращаются. Правила грамматики или пунктуации зачастую игнорируются. Наше правописание свободнее, предлоги часто совсем отсутствуют. Вербально чувства выражаются в языке средств электронной коммуникации лишь изредка. Здесь мы охотно используем так называемые эмотиконы. Это символы, которые должны показать, что мы сейчас чувствуем. Также для смс есть собственные коды или сленг для общения в чате. Язык электронной коммуникации поэтому очень упрощённый язык. Однако он используется всеми пользователями одинаковым способом. Исследования показывают, что образование или ум не имеют значения. Особенно молодые люди любят использовать язык электронной коммуникации. Критики поэтому считают, что наш язык находится в опасности. Учёные не так пессимистично смотрят на этот феномен. Потому что дети могут различать, когда и как они должны писать. Эксперты полагают, что новый язык коммуникаций имеет даже преимущества. Потому что он может способствовать у детей развитию языковой компетенции и креативности. И еще: сегодня снова больше пишут - но не просто письма, а электронные письма! Нас же это радует!
Вы знали?
На грузинском языке говорят около 4 миллионов человек. Грузинский язык относится к южно-кавказским языкам. У письменного языка есть собственная система знаков, грузинский алфавит. В этом алфавите 33 буквы. Они имеют тот же порядок, что и греческий алфавит. Однако появился грузинский язык, вероятно, из арамейского. Типичным для грузинского языка является наличие многих согласных, которые могут быть стоять друг за другом. Поэтому для иностранцев некоторые грузинские слова трудно произносить. Также и грамматика не очень простая. Она содержит много элементов, которых нет ни в одном другом языке. Из лексики грузинского языка можно узнать много об истории Кавказа. Она содержит много слов, которые были приняты из других языков. К ним относятся, например, греческий, персидский, арабский, испанский, русский и турецкий языки. Что делает грузинский язык особенным, так это его давняя традиция ... Грузинский является одним из старейших живых языков культуры на земле!