Разговорник

ru Лёгкая беседа 3   »   th การสนทนา 3

22 [двадцать два]

Лёгкая беседа 3

Лёгкая беседа 3

22 [ยี่สิบสอง]

yêe-sìp-sǎwng

การสนทนา 3

[gan-sǒn-tá-na]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Вы курите? ค-ณ---บ----่ไห--คร---/ คะ? ค-ณส-บบ-หร--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ู-บ-ห-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณสูบบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
ko-n--o-op-------e------i-kráp-k-́ koon-so-op-bo-o-re-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---o-o---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
Раньше да. ผม-- ด---น เคยส-บ-ค-ับ /--ะ ผม / ด-ฉ-น เคยส-บ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น เ-ย-ู- ค-ั- / ค- --------------------------- ผม / ดิฉัน เคยสูบ ครับ / คะ 0
p------̀--hǎn-k--y-s-----k-----k-́ po-m-di--cha-n-kuнy-so-op-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---u-y-s-̀-p-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuнy-sòop-kráp-ká
Но теперь я больше не курю. แ----นนี- ผม-/ ---ัน--่-ูบแ-้ว แต-ตอนน-- ผม / ด-ฉ-นไม-ส-บแล-ว แ-่-อ-น-้ ผ- / ด-ฉ-น-ม-ส-บ-ล-ว ------------------------------ แต่ตอนนี้ ผม / ดิฉันไม่สูบแล้ว 0
dh-̀------é----̌m--ì----̌---a-i-so--p--æ-o dhæ-t-on-ne-e-po-m-di--cha-n-ma-i-so-op-læ-o d-æ-t-o---e-e-p-̌---i---h-̌---a-i-s-̀-p-l-́- -------------------------------------------- dhæ̀t-on-née-pǒm-dì-chǎn-mâi-sòop-lǽo
Вы не возражаете, если я закурю? รบกวนค---หม ค-ั------ --- -ม-/--ิ--- ส---ุ-ร-่? รบกวนค-ณไหม คร-บ / คะ ถ-า ผม / ด-ฉ-น ส-บบ-หร--? ร-ก-น-ุ-ไ-ม ค-ั- / ค- ถ-า ผ- / ด-ฉ-น ส-บ-ุ-ร-่- ----------------------------------------------- รบกวนคุณไหม ครับ / คะ ถ้า ผม / ดิฉัน สูบบุหรี่? 0
r-́p---------n---̌i--rá---a--tâ---̌m-di--cha----o-o--bò--r--e ro-p-guan-koon-ma-i-kra-p-ka--ta--po-m-di--cha-n-so-op-bo-o-re-e r-́---u-n-k-o---a-i-k-a-p-k-́-t-̂-p-̌---i---h-̌---o-o---o-o-r-̀- ---------------------------------------------------------------- róp-guan-koon-mǎi-kráp-ká-tâ-pǒm-dì-chǎn-sòop-bòo-rèe
Абсолютно нет. ไม-เลย-ค--- /-ค-ะ ไม-เลย คร-บ / ค-ะ ไ-่-ล- ค-ั- / ค-ะ ----------------- ไม่เลย ครับ / ค่ะ 0
mâ--lu-y-k-áp-kâ ma-i-luнy-kra-p-ka- m-̂---u-y-k-a-p-k-̂ ------------------- mâi-luнy-kráp-kâ
Мне это не помешает. ม-นไ-่ได้ร-----ผม - ดิฉัน คร-บ---คะ ม-นไม-ได-รบกวน ผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ ม-น-ม-ไ-้-บ-ว- ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ----------------------------------- มันไม่ได้รบกวน ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
m-----̂i---̂--róp-gua--pǒ---ì---a-n-krá---á man-ma-i-da-i-ro-p-guan-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- m-n-m-̂---a-i-r-́---u-n-p-̌---i---h-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ man-mâi-dâi-róp-guan-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Вы что-нибудь пьёте? คุ-----่--ะ--ไ----ร-บ-/ ค-? ค-ณจะด--มอะไรไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ะ-ื-ม-ะ-ร-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณจะดื่มอะไรไหม ครับ / คะ? 0
ko---j---d-̀u---̀-ra-----i-k-----ká koon-ja--de-um-a--rai-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---e-u---̀-r-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-jà-dèum-à-rai-mǎi-kráp-ká
Коньяк? บ----ดี-ห- -ร-บ-/--ะ? บร--นด-ไหม คร-บ / คะ? บ-ั-น-ี-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- บรั่นดีไหม ครับ / คะ? 0
bàw--a---de--m--i-k-áp-k-́ ba-w-ra-n-dee-ma-i-kra-p-ka- b-̀---a-n-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------- bàw-rân-dee-mǎi-kráp-ká
Нет, лучше пиво. ไ-่ --ับ-- ค- -ม / ด--ั- ช-บ-บี---ม---ว-า ไม- คร-บ / คะ ผม / ด-ฉ-น ชอบเบ-ยร-มากกว-า ไ-่ ค-ั- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-บ-ย-์-า-ก-่- ----------------------------------------- ไม่ ครับ / คะ ผม / ดิฉัน ชอบเบียร์มากกว่า 0
ma-i---áp--a---ǒ--dì-c-a-n-----w--b-a-m-̂----à ma-i-kra-p-ka--po-m-di--cha-n-cha-wp-bia-ma-k-gwa- m-̂---r-́---a---o-m-d-̀-c-a-n-c-a-w---i---a-k-g-a- -------------------------------------------------- mâi-kráp-ká-pǒm-dì-chǎn-châwp-bia-mâk-gwà
Вы много путешествуете? ค--เด-น-า-บ่---หม ครั--/---? ค-ณเด-นทางบ-อยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ด-น-า-บ-อ-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณเดินทางบ่อยไหม ครับ / คะ? 0
k-o---e-----ang---̀---mǎi-kráp--á koon-der-n-tang-ba-wy-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-̶---a-g-b-̀-y-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-der̶n-tang-bàwy-mǎi-kráp-ká
Да, в большинстве случаев это деловые поездки. บ----ค-ั- /-คะ-ส--น-หญ่-ป--กา--ดิ------ื่อ-ุรก-จ บ-อย คร-บ / คะ ส-วนใหญ-เป-นการเด-นทางเพ--อธ-รก-จ บ-อ- ค-ั- / ค- ส-ว-ใ-ญ-เ-็-ก-ร-ด-น-า-เ-ื-อ-ุ-ก-จ ------------------------------------------------ บ่อย ครับ / คะ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ 0
bà----r----k----ùan--à--------a--d--̶n--a-g--ê-a-toon---̀t ba-wy-kra-p-ka--su-an-ya-i-bhen-gan-der-n-tang-pe-ua-toon-gi-t b-̀-y-k-a-p-k-́-s-̀-n-y-̀---h-n-g-n-d-r-n-t-n---e-u---o-n-g-̀- -------------------------------------------------------------- bàwy-kráp-ká-sùan-yài-bhen-gan-der̶n-tang-pêua-toon-gìt
Но сейчас мы здесь в отпуске. แต่ต---ี-เ-าม-พั----น แต-ตอนน--เรามาพ-กร-อน แ-่-อ-น-้-ร-ม-พ-ก-้-น --------------------- แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน 0
dhæ̀-d-----n-́e---o-m---a-k---́wn dhæ--dhawn-ne-e-rao-ma-pa-k-ra-wn d-æ---h-w---e-e-r-o-m---a-k-r-́-n --------------------------------- dhæ̀-dhawn-née-rao-ma-pák-ráwn
Какая жара! ร---อะ--อย่---ี-! ร-อนอะไรอย-างน--! ร-อ-อ-ไ-อ-่-ง-ี-! ----------------- ร้อนอะไรอย่างนี้! 0
ra-wn-----ai-a--y---g--e-e ra-wn-a--rai-a--ya-ng-ne-e r-́-n-a---a---̀-y-̂-g-n-́- -------------------------- ráwn-à-rai-à-yâng-née
Да, сегодня действительно жарко. ใ-- ว--นี--้-น-ร-งๆ ใช- ว-นน--ร-อนจร-งๆ ใ-่ ว-น-ี-ร-อ-จ-ิ-ๆ ------------------- ใช่ วันนี้ร้อนจริงๆ 0
c-a---wan-né--r-́---o---rin---ing cha-i-wan-ne-e-ra-w-no-t-ring-ring c-a-i-w-n-n-́---a-w-n-́---i-g-r-n- ---------------------------------- châi-wan-née-ráw-nót-ring-ring
Пойдём на балкон. เ-า-ป-ี--ะเ--ยง-ั-เ-อะ เราไปท--ระเบ-ยงก-นเถอะ เ-า-ป-ี-ร-เ-ี-ง-ั-เ-อ- ---------------------- เราไปที่ระเบียงกันเถอะ 0
r-o-b--i--ê----́-bi-n----n-t-̀н rao-bhai-te-e-ra--biang-gan-tu-н r-o-b-a---e-e-r-́-b-a-g-g-n-t-̀- -------------------------------- rao-bhai-têe-rá-biang-gan-tùн
Завтра здесь будет вечеринка. พร-่ง-ี้--ม-งา-----เริง-ี่น-่ พร--งน--จะม-งานร--นเร-งท--น-- พ-ุ-ง-ี-จ-ม-ง-น-ื-น-ร-ง-ี-น-่ ----------------------------- พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ 0
pr-̂--g-ne-e--a--m-e--ga--rêun---r-n--t--e--e-e pro-ong-ne-e-ja--mee-ngan-re-un-rer-ng-te-e-ne-e p-o-o-g-n-́---a---e---g-n-r-̂-n-r-r-n---e-e-n-̂- ------------------------------------------------ prôong-née-jà-mee-ngan-rêun-rer̶ng-têe-nêe
Вы тоже придёте? คุ---ม-ร่--ง----วย-หม-ค-ับ - คะ? ค-ณจะมาร-วมงานด-วยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ะ-า-่-ม-า-ด-ว-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณจะมาร่วมงานด้วยไหม ครับ / คะ? 0
koon--à-m--ru----ng-n---̂ay----i--r-́p-k-́ koon-ja--ma-ru-am-ngan-du-ay-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-r-̂-m-n-a---u-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-jà-ma-rûam-ngan-dûay-mǎi-kráp-ká
Да, нас тоже пригласили. ค-ั--- ค่ะ-พวกเ-าไ-้--บเช----วย คร-บ / ค-ะ พวกเราได-ร-บเช-ญด-วย ค-ั- / ค-ะ พ-ก-ร-ไ-้-ั-เ-ิ-ด-ว- ------------------------------- ครับ / ค่ะ พวกเราได้รับเชิญด้วย 0
kra---k-̂-pu-a--r-o-d-̂i---́--c-er----ûay kra-p-ka--pu-ak-rao-da-i-ra-p-cher-n-du-ay k-a-p-k-̂-p-̂-k-r-o-d-̂---a-p-c-e-̶---u-a- ------------------------------------------ kráp-kâ-pûak-rao-dâi-ráp-cher̶n-dûay

Язык и письмо

Каждый язык служит взаимопониманию между людьми. Когда мы говорим, мы выражаем то, что мы думаем и чувствуем. При этом мы не всегда придерживаемся правил нашего языка. Мы используем наш собственный язык, наш разговорный язык. В письменном языке это по-другому. Здесь отображаются все правила нашего языка. Только письмо позволяет сделать язык настоящим языком. Оно делает язык видимым. Благодаря письму знание передаётся на тысячелетия. Поэтому письмо является основой каждой высоко развитой культуры. Первая письменность была открыта более 5 000 лет назад. Это были клинопись шумеров. Она была вырезана на дощечках из глины. Эта клинопись использовалась на протяжении трёх тысяч лет. Примерно такой же большой возраст у иероглифов древних египтян. Ими занималось бесчисленное количество учёных. Иероглифы представляют достаточно сложную систему письма. Но изобретены они были, вероятно, совсем по простой причине. В те дни Египет был огромной империей со многими жителями. Быт и, прежде всего, экономику, необходимо было хорошо организовать. Налогами и расчётами нужно было управлять эффективно. Для этого древние египтяне изобрели свои письменные знаки. Письменные системы на основе алфавита, напротив, восходят к шумерам. Каждое письмо рассказывает многое о человеке, который его использует. Кроме того, у каждой нации есть собственная характеристика своей письменности. К сожалению, рукописный шрифт снова и снова пропадает. Современные технологии делает его почти лишним. Итак, не только разговаривайте, иногда пишите!
Вы знали?
Каннада относится к семейству дравидийских языков. На них в основном говорят в Южной Индии. С индоарийскими языками Северной Индии язык каннада не состоит в родстве. Около 40 миллионов человек говорят на каннада как на родном языке. Он признан одним из 22 национальных языков Индии. Каннада является агглютинативным языком. То есть, грамматические функции выражаются аффиксами. Язык может быть разделен на четыре региональные группы диалектов. По разговору людей можно судить не только о том, откуда они родом. Можно также понять по их языку, к какому социальному слою они принадлежат. Устный и написанный каннада сильно отличаются друг от друга. Также как и многие другие индийские языки, каннада имеет свое собственное письмо. Это смесь алфавита и слогового письма. Она состоит из многих круглых знаков, что типично для южноиндийского письма. И учить эти прекрасные буквы, действительно доставляет удовольствие …