Разговорник

ru На почте   »   th ที่ทำการไปรษณีย์

59 [пятьдесят девять]

На почте

На почте

59 [ห้าสิบเก้า]

hâ-sìp-gâo

ที่ทำการไปรษณีย์

[têe-tam-gan-bhrai-sà-nee]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Где ближайшее отделение почты? ที-ทำ-า---รษ-ี--ท---ก---ี--ุ-อ---ที-ไห-? ท--ท-การไปรษณ-ย-ท--ใกล-ท--ส-ดอย--ท--ไหน? ท-่-ำ-า-ไ-ร-ณ-ย-ท-่-ก-้-ี-ส-ด-ย-่-ี-ไ-น- ---------------------------------------- ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? 0
t--------g-----rai-----------̂--gl-̂--t--e-so-o---̀-y-̂o-t-̂--n--i te-e-tam-gan-bhrai-sa--nee-te-e-gla-i-te-e-so-ot-a--yo-o-te-e-na-i t-̂---a---a---h-a---a---e---e-e-g-a-i-t-̂---o-o---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------------------------------------------ têe-tam-gan-bhrai-sà-nee-têe-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi
До ближайшего почтамта далеко? ที-ทำการ---ษ----อ---ไก-จ---ี่นี----? ท--ท-การไปรษณ-ย-อย--ไกลจากท--น--ไหม? ท-่-ำ-า-ไ-ร-ณ-ย-อ-ู-ไ-ล-า-ท-่-ี-ไ-ม- ------------------------------------ ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไกลจากที่นี่ไหม? 0
te----a---an--hr-i-s---ne--a--y-̂--g-ai-j-̀k-têe---̂-----i te-e-tam-gan-bhrai-sa--nee-a--yo-o-glai-ja-k-te-e-ne-e-ma-i t-̂---a---a---h-a---a---e---̀-y-̂---l-i-j-̀---e-e-n-̂---a-i ----------------------------------------------------------- têe-tam-gan-bhrai-sà-nee-à-yôo-glai-jàk-têe-nêe-mǎi
Где ближайший почтовый ящик? ต-้ไป-ษ-----ี--ก--ท-----อยู-ที่ไ--? ต--ไปรษณ-ย-ท--ใกล-ท--ส-ดอย--ท--ไหน? ต-้-ป-ษ-ี-์-ี-ใ-ล-ท-่-ุ-อ-ู-ท-่-ห-? ----------------------------------- ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? 0
dh------r-----̀--ee----e--l-̂i--ê--------à--------̂e-nǎi dho-o-bhrai-sa--nee-te-e-gla-i-te-e-so-ot-a--yo-o-te-e-na-i d-o-o-b-r-i-s-̀-n-e-t-̂---l-̂---e-e-s-̀-t-a---o-o-t-̂---a-i ----------------------------------------------------------- dhôo-bhrai-sà-nee-têe-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi
Мне нужно несколько почтовых марок. ผม / ดิ-------งก-รแ-ตมป์-------ง ผม / ด-ฉ-น ต-องการแสตมป- 2,3 ดวง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ส-ม-์ 2-3 ด-ง -------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแสตมป์ 2,3 ดวง 0
po-m-di--ch-̌n-dh--w-g-gan--æ̌--h-m-duang po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-sæ--dhom-duang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ---h-m-d-a-g ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-sæ̌-dhom-duang
Для открытки и для письма. สำห--บ---์--แล--ดห-าย ส-หร-บการ-ด และจดหมาย ส-ห-ั-ก-ร-ด แ-ะ-ด-ม-ย --------------------- สำหรับการ์ด และจดหมาย 0
sa-m-r--p-gà---æ---o-t-mǎi sa-m-ra-p-ga-d-læ--jo-t-ma-i s-̌---a-p-g-̀---æ---o-t-m-̌- ---------------------------- sǎm-ràp-gàd-lǽ-jòt-mǎi
Сколько стоит почтовый сбор в Америку? ค่--่งไปร-ณี----อเม-ิกา-า-าเท่าไ-? ค-าส-งไปรษณ-ย-ไปอเมร-การาคาเท-าไร? ค-า-่-ไ-ร-ณ-ย-ไ-อ-ม-ิ-า-า-า-ท-า-ร- ---------------------------------- ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไร? 0
k----òn--bh-a--s--------h---a----y------a-ra-ka-ta-o-rai ka--so-ng-bhrai-sa--nee-bhai-a--may-ri--ga-ra-ka-ta-o-rai k-̂-s-̀-g-b-r-i-s-̀-n-e-b-a---̀-m-y-r-́-g---a-k---a-o-r-i --------------------------------------------------------- kâ-sòng-bhrai-sà-nee-bhai-à-may-rí-ga-ra-ka-tâo-rai
Сколько весит посылка? พัสด-ห----ท่---? พ-สด-หน-กเท-าไร? พ-ส-ุ-น-ก-ท-า-ร- ---------------- พัสดุหนักเท่าไร? 0
p-́--d----n-̀--t-̂----i pa-t-do-o-na-k-ta-o-rai p-́---o-o-n-̀---a-o-r-i ----------------------- pát-dòo-nàk-tâo-rai
Можно послать это авиапочтой? ผม-- -ิฉ-น-ส--ทา--ดหมา-อ---ศไ---หม? ผม / ด-ฉ-น ส-งทางจดหมายอากาศได-ไหม? ผ- / ด-ฉ-น ส-ง-า-จ-ห-า-อ-ก-ศ-ด-ไ-ม- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน ส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม? 0
po-m--ì--h-̌n--o--g--ang---̀--m--i-a-ga-t-d----ma-i po-m-di--cha-n-so-ng-tang-jo-t-ma-i-a-ga-t-da-i-ma-i p-̌---i---h-̌---o-n---a-g-j-̀---a-i-a-g-̀---a-i-m-̌- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sòng-tang-jòt-mǎi-a-gàt-dâi-mǎi
Когда это дойдёт? ใ---ว---าน---าไรกว--พ--ดุ--้--ไ--ึง? ใช-เวลานานเท-าไรกว-าพ-สด-น--จะไปถ-ง? ใ-้-ว-า-า-เ-่-ไ-ก-่-พ-ส-ุ-ี-จ-ไ-ถ-ง- ------------------------------------ ใช้เวลานานเท่าไรกว่าพัสดุนี้จะไปถึง? 0
c-a-------l------tâ--ra--g-à-pá--d--o--e-e-----bha--te---g cha-i-way-la-nan-ta-o-rai-gwa--pa-t-do-o-ne-e-ja--bhai-te-ung c-a-i-w-y-l---a---a-o-r-i-g-a---a-t-d-̀---e-e-j-̀-b-a---e-u-g ------------------------------------------------------------- chái-way-la-nan-tâo-rai-gwà-pát-dòo-née-jà-bhai-těung
Откуда я могу позвонить? ผม-- ----น -ทร-ั------ท----น? ผม / ด-ฉ-น โทรศ-พท-ได-ท--ไหน? ผ- / ด-ฉ-น โ-ร-ั-ท-ไ-้-ี-ไ-น- ----------------------------- ผม / ดิฉัน โทรศัพท์ได้ที่ไหน? 0
p--m-d---c-ǎ---on-s----d-̂i--e-e-n-̌i po-m-di--cha-n-ton-sa-p-da-i-te-e-na-i p-̌---i---h-̌---o---a-p-d-̂---e-e-n-̌- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-ton-sàp-dâi-têe-nǎi
Где ближайшая телефонная будка? ตู้-ท-ศัพ-์--่--ล้ที่ส--อย--ที-ไหน? ต--โทรศ-พท-ท--ใกล-ท--ส-ดอย--ท--ไหน? ต-้-ท-ศ-พ-์-ี-ใ-ล-ท-่-ุ-อ-ู-ท-่-ห-? ----------------------------------- ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? 0
d---o-ton--àp-te-e-g-âi--êe---̀---a--y--o--ê--n--i dho-o-ton-sa-p-te-e-gla-i-te-e-so-ot-a--yo-o-te-e-na-i d-o-o-t-n-s-̀---e-e-g-a-i-t-̂---o-o---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------------------------------ dhôo-ton-sàp-têe-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi
У Вас есть телефонные карточки? คุณ----ต--ท--ั--------ร-- /-คะ? ค-ณม-บ-ตรโทรศ-พท-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ั-ร-ท-ศ-พ-์-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหม ครับ / คะ? 0
k--n-m------t---n---̀p--ǎ----áp--á koon-mee-ba-t-ton-sa-p-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---a-t-t-n-s-̀---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-mee-bàt-ton-sàp-mǎi-kráp-ká
У Вас есть телефонная книга? คุณ--ส--ดโทร---ท์ไห--ค-ับ - คะ? ค-ณม-สม-ดโทรศ-พท-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ม-ด-ท-ศ-พ-์-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหม ครับ / คะ? 0
koo---e----mó-t---n-s-̀--m-----r--p-k-́ koon-me-et-mo-ot-ton-sa-p-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-e---o-o---o---a-p-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------- koon-mêet-móot-ton-sàp-mǎi-kráp-ká
Вы знаете код Австрии? คุณท--บรหั--ทร----์ของ--ะเ--อ-สเ--ี-ไหม? ค-ณทราบรห-สโทรศ-พท-ของประเทศออสเตร-ยไหม? ค-ณ-ร-บ-ห-ส-ท-ศ-พ-์-อ-ป-ะ-ท-อ-ส-ต-ี-ไ-ม- ---------------------------------------- คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหม? 0
kóo---́--r---awn-h----t-n---̀--kǎ-n---h----ta-y--à---dh-------i ko-o-no-t-ra-bawn-ha-t-ton-sa-p-ka-wng-bhra--ta-yt-a-wt-dhria-ma-i k-́---o-t-r---a-n-h-̀---o---a-p-k-̌-n---h-a---a-y---̀-t-d-r-a-m-̌- ------------------------------------------------------------------ kóo-nót-ra-bawn-hàt-ton-sàp-kǎwng-bhrà-tâyt-àwt-dhria-mǎi
Секунду, я посмотрю. รอ-ั-ค-ู่--------น-ะ-ค--บ-/ คะ รอส-กคร-- ขอด-ก-อนนะ คร-บ / คะ ร-ส-ก-ร-่ ข-ด-ก-อ-น- ค-ั- / ค- ------------------------------ รอสักครู่ ขอดูก่อนนะ ครับ / คะ 0
raw-s-----r-̂o-kǎ--do---a----n---krá--ká raw-sa-k-kro-o-ka-w-doo-ga-wn-na--kra-p-ka- r-w-s-̀---r-̂---a-w-d-o-g-̀-n-n-́-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- raw-sàk-krôo-kǎw-doo-gàwn-ná-kráp-ká
Линия все время занята. สายไม---า-ต-อดเวลา สายไม-ว-างตลอดเวลา ส-ย-ม-ว-า-ต-อ-เ-ล- ------------------ สายไม่ว่างตลอดเวลา 0
s-̌--ma-i-w-̂ng-----̀-t-w-y--a sa-i-ma-i-wa-ng-dhla-wt-way-la s-̌---a-i-w-̂-g-d-l-̀-t-w-y-l- ------------------------------ sǎi-mâi-wâng-dhlàwt-way-la
Какой номер Вы набрали? ค---่อเบอ--อ--ร? ค-ณต-อเบอร-อะไร? ค-ณ-่-เ-อ-์-ะ-ร- ---------------- คุณต่อเบอร์อะไร? 0
ko-n-dhà--b--̶----rai koon-dha-w-bur--a--rai k-o---h-̀---u-̶-a---a- ---------------------- koon-dhàw-bur̶-à-rai
Сначала Вы должны набрать ноль! ค-ณต-อ-ก--ูน-์ก--น ค-ณต-องกดศ-นย-ก-อน ค-ณ-้-ง-ด-ู-ย-ก-อ- ------------------ คุณต้องกดศูนย์ก่อน 0
k--n--h--wng-g-̀--s-̌-n--à-n koon-dha-wng-go-t-so-on-ga-wn k-o---h-̂-n---o-t-s-̌-n-g-̀-n ----------------------------- koon-dhâwng-gòt-sǒon-gàwn

И чувства говорят на разных языках!

По всему миру говорят на различных языках. Универсального человеческого языка нет. Но что с нашей мимикой? Является ли этот язык эмоций универсальным? Нет, и здесь есть различия! Долгое время думали, что люди одинаково выражают чувства. Язык мимики считался универсально понятным. Дарвин считал, чувства являются жизненно необходимыми для людей. Поэтому их должны одинаково понимать во всех культурах. Новые исследования приходят, однако, к другому результату. Они показывают, что и в языке чувств есть отличия. Это значит, что на нашу мимику влияет наша культура. Поэтому во всём мире люди проявляют и интерпретируют чувства по-разному. Учёные различают шесть первичных эмоций. Это радость, печаль, гнев, отвращение, страх и удивление. Но у европейцев в отличие от азиатов другая мимика. Также они прочитывают на одних и тех же лицах разное. Это показали различные эксперименты. При этом испытуемым показывали лица с компьютера. Их просили описать, что они читали на лицах. То, что результаты различались, объясняется несколькими причинами. Так, чувства в некоторых культурах проявляются сильнее, чем в других. Интенсивность мимики поэтому не везде понимается одинаково. Также люди из других культур обращают внимание на другие вещи. Азиаты концентрируются при чтении с лиц на глазах. Европейцы и американцы, напротив, смотрят также на рот. Но выражение лица во всех культурах воспринимается правильно… Это милая улыбка!