Jezikovni vodič

Oblike modalnih glagolov za preteklost 2   »   情态动词的过去时2

88 [oseminosemdeset]

Oblike modalnih glagolov za preteklost 2

Oblike modalnih glagolov za preteklost 2

88[八十八]

88 [Bāshíbā]

+

情态动词的过去时2

[qíngtài dòngcí de guòqù shí 2]

Lahko kliknete na vsako prazno, da vidite besedilo ali:   

slovenščina kitajščina (poenostavljena) Igraj Več
Moj sin se ni hotel igrati s punčko. 我 儿- 那- 不- 玩 洋-- 。 我 儿子 那时 不想 玩 洋娃娃 。 0
wǒ é--- n- s-- b------ w-- y-------. wǒ érzi nà shí bùxiǎng wán yángwáwá.
+
Moja hči ni hotela igrati nogometa. 我 女- 那- 不- 踢-- 。 我 女儿 那时 不想 踢足球 。 0
Wǒ n---- n- s-- b------ t- z----. Wǒ nǚ'ér nà shí bùxiǎng tī zúqiú.
+
Moja žena ni hotela igrati z menoj šaha. 我的 妻- 那- 不- 和 我 玩- 国--- 。 我的 妻子 那时 不想 和 我 玩儿 国际象棋 。 0
Wǒ d- q--- n- s-- b------ h- w- w-- e- g---- x------. Wǒ de qīzi nà shí bùxiǎng hé wǒ wán er guójì xiàngqí.
+
     
Moji otroci niso hoteli iti na sprehod. 我的 孩- 那- 不- 去 散- 。 我的 孩子 那时 不想 去 散步 。 0
Wǒ d- h---- n- s-- b------ q- s----. Wǒ de háizi nà shí bùxiǎng qù sànbù.
+
Niso hoteli pospraviti sobe. 他们 当- 不- 收- 这- 房- 。 他们 当时 不想 收拾 这个 房间 。 0
Tā--- d------ b------ s------ z---- f-------. Tāmen dāngshí bùxiǎng shōushí zhège fángjiān.
+
Niso hoteli iti spat. 他们 那- 不- 去 睡- 。 他们 那时 不想 去 睡觉 。 0
Tā--- n- s-- b------ q- s-------. Tāmen nà shí bùxiǎng qù shuìjiào.
+
     
On ni smel jesti nobenih sladoledov. 他 那- 不-- 吃 冰-- 。 他 那时 不可以 吃 冰激淋 。 0
Tā n- s-- b- k--- c-- b--- j- l--. Tā nà shí bù kěyǐ chī bīng jī lín.
+
On ni smel jesti nobene čokolade. 他 那- 不-- 吃 巧-- 。 他 那时 不可以 吃 巧克力 。 0
Tā n- s-- b- k--- c-- q-------. Tā nà shí bù kěyǐ chī qiǎokèlì.
+
On ni smel jesti nobenih bonbonov. 他 那- 不-- 吃 糖 。 他 那时 不可以 吃 糖 。 0
Tā n- s-- b- k--- c-- t---. Tā nà shí bù kěyǐ chī táng.
+
     
Lahko sem si nekaj zaželel(a). 我 那- 可- 为-- 许- 。 我 那时 可以 为自己 许愿 。 0
Wǒ n- s-- k--- w-- z--- x-----. Wǒ nà shí kěyǐ wéi zìjǐ xǔyuàn.
+
Lahko sem si kupil(a) obleko. 我 那- 可- 给 自- 买- 连-- 。 我 那时 可以 给 自己 买条 连衣裙 。 0
Wǒ n- s-- k--- j- z--- m-- t--- l--------. Wǒ nà shí kěyǐ jǐ zìjǐ mǎi tiáo liányīqún.
+
Lahko sem vzel(a) eno pralino. 我 那- 可- 拿- 夹---- 吃 。 我 那时 可以 拿块 夹心巧克力 吃 。 0
Wǒ n- s-- k--- n- k--- j----- q------- c--. Wǒ nà shí kěyǐ ná kuài jiāxīn qiǎokèlì chī.
+
     
Ali si smel(a) kaditi na letalu? 你 那- 可- 在--- 吸- 吗 ? 你 那时 可以 在飞机里 吸烟 吗 ? 0
Nǐ n- s-- k--- z-- f---- l- x---- m-? Nǐ nà shí kěyǐ zài fēijī lǐ xīyān ma?
+
Ali si smel(a) piti pivo v bolnišnici? 你 那- 可- 在-- 喝 啤- 吗 ? 你 那时 可以 在医院 喝 啤酒 吗 ? 0
Nǐ n- s-- k--- z-- y----- h- p---- m-? Nǐ nà shí kěyǐ zài yīyuàn hē píjiǔ ma?
+
Ali si smel(a) imeti v hotelu s sabo psa? 你 那- 可- 把 狗 带- 宾-- 吗 ? 你 那时 可以 把 狗 带到 宾馆里 吗 ? 0
Nǐ n- s-- k--- b- g-- d-- d-- b------ l- m-? Nǐ nà shí kěyǐ bǎ gǒu dài dào bīnguǎn lǐ ma?
+
     
Med počitnicami so otroci smeli dlje časa ostajati zunaj. 孩子- 那- 可- 在--- 在-- 长-- 逗- 。 孩子们 那时 可以 在假期里 在外面 长时间 逗留 。 0
Há------ n- s-- k--- z-- j---- l- z-- w------ c---- s------ d-----. Háizimen nà shí kěyǐ zài jiàqī lǐ zài wàimiàn cháng shíjiān dòuliú.
+
Smeli so se dlje časa igrati na dvorišču. 他们 那- 可- 在--- 长-- 玩儿 他们 那时 可以 在院子里 长时间 玩儿 0
Tā--- n- s-- k--- z-- y----- l- c---- s------ w-- er Tāmen nà shí kěyǐ zài yuànzi lǐ cháng shíjiān wán er
+
Smeli so dlje časa ostajati pokonci. 他们 那- 可- 长-- 熬- 。 他们 那时 可以 长时间 熬夜 。 0
tā--- n- s-- k--- c---- s------ á---. tāmen nà shí kěyǐ cháng shíjiān áoyè.
+